Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 35

1. Szkoła zobowiązana jest do poszanowania praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, w tym w szczególności prawa do nauki ukierunkowanej na:

a. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umy-słowych i fizycznych ucznia,

b. rozwijanie w uczniu szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych,

c. rozwijanie w uczniu szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka uczeń, kraju, z którego uczeń po-chodzi, jak i dla innych kultur,

d. przygotowanie ucznia do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia,

e. rozwijanie w uczniu poszanowania środowiska naturalnego.

§ 36

1. Uczeń ma także prawo:

a. do zapoznania się z programem nauczania przewidzianym do realizacji w danym roku szkolnym oraz kryteria oceniania,

b. do zapoznania się wszystkimi regulaminani wewnętrznymi i zarządzeniami dotyczą-cymi uczniów oraz korzystać z zawartych w nich postanowień,

c. znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,

d. być poinformowanym na siedem dni przed planowanym powtórzeniem materiału o jego zakresie i formie,

e. znać ocenę pracy pisemnej i jej uzasadnienie w terminie nie dłuższym niż trzy tygo-dnie od daty napisania,

f. otrzymać poprawioną pracę pisemną (z prawem rodziców lub opiekunów do wglądu w pracę),

w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

g. uzyskać wskazówki dydaktyczne i uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia, jeśli

z powodu dłuższej choroby lub innych uzasadnionych przyczyn uczeń ma trudności

z opanowaniem materiału nauczania,

h. mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych,

i. uczestniczyć w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych organizowanych przez Szkołę,

j. za pośrednictwem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

  • dysponować środkami finansowymi, uzyskanymi z własnej działalności lub z budżetu Rady Rodziców,
  • zgłaszać przedstawicielom Rady Rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz otrzymać informacje o sposobie ich załatwienia,
  • wyrażać opinię w sprawach dotyczących uczniów (nagrody, kary),
  • mieć dostęp do radiowęzła szkolnego,
  • wydawać gazetkę szkolną.

§ 37

1. Uczeń ma obowiązek:

a. dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje; szanować sztandar Szkoły, flagę narodową, godło, hymn narodowy, hymn Unii Europejskiej, zachować właściwą postawę w czasie słuchania hymnów i wpro-wadzania pocztu sztandarowego,

b. uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne regularnie i punktualnie,

c. nie opuszczać zajęć bez porozumienia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu,

d. usprawiedliwiać nieobecności w szkole zgodnie z zasadami i trybem określonym w Statucie Szkoły,

e. wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, doskonalić i pogłębiać swoją wie-dzę, umiejętności,

f. być przygotowanym na każdą lekcję, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej tema-tyki,

g. brać udział we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych,

h. uzupełniać wszystkie zaległości i zaliczać materiał powtórzeniowy w formie ustalonej w WSO,

i. uzupełniać (we własnym zakresie) materiał nauczania w wypadku samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych (niezależnie od konsekwencji wynikających z godzin nieusprawiedliwionych),

j. zapoznać się z bieżącymi zastępstwami i być przygotowanym do przewidzianych za-jęć,

k. postępować zgodnie z zasadami kultury, przeciwdziałać wszelkim przejawom nieod-powiedzialności, przemocy, brutalności i nietolerancji,

l. stwarzać atmosferę życzliwości i pomocy słabszym,

m. znać Statut Szkoły, regulaminy wewnętrzne, w tym Regulamin dyżurów szkolnych,

n. szanować mienie szkolne, dbać o porządek oraz estetyczny wygląd Szkoły i jej oto-czenia.

§ 38

1. Uczniowie mają zagwarantowane prawo swobodnego poruszania się w budynku szkol-nym i na terenie przyszkolnym, jednakże celem zagwarantowania warunków bezpieczne-go pobytu są zobowiązani do:

a. posiadania legitymacji szkolnej,