Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział VIII. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

§ 34

1. Celem edukacji szkolnej jest harmonijne realizowanie przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzu-pełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodzi-ców (prawnych opiekunów), zmierzają do tego, aby uczniowie:

a. znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

b. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

c. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywi-dualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem in-nych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

d. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów ży-ciowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

e. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przy-gotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

f. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

g. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

3. Szkoła tworzy Program Wychowawczy po zdiagnozowaniu potrzeb środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności.

4. Program Wychowawczy jest poddawany ewaluacji, doskonalony oraz dostosowywany do zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnej społeczności.

5. Nauczyciele, realizując szkolny Program Wychowawczy, korzystają między innymi z zatwierdzonych przez MENiS programów profilaktycznych.

6. Szkoła współpracuje ze specjalistami w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania programu.

7. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną i konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zapisy z monitoringu zostają wykorzystane w realizacji misji wychowaw-czej szkoły.

8. Program Wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodzi-ców.