Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział VII. PROGRAM PROFILAKTYKI

§ 33

1. Celem profilaktyki w Szkole jest ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju i reagowa-nie na pojawiające się zagrożenia.

2. Szkoła realizuje Program Profilaktyki, który jest spójny z jej Programem Wychowaw-czym.

3. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki pozwala na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania dojrzałej osobowości, nauczania postaw asertyw-nych w sytuacji zagrożeń, rozumienia norm społecznych oraz umiejętnego ich stosowa-nia.

4. Szkoła tworzy Program Profilaktyki po zdiagnozowaniu potrzeb środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności.

5. Program Profilaktyki, zgodnie z zaleceniem WHO, jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności życiowych:

a. podstawowych dla codziennego życia, tzn. umożliwiających dobre samopoczucie, właściwe relacje z innymi, zachowania sprzyjające zdrowiu,

b. specyficznych, tzn. dotyczących radzenia sobie z zagrożeniami.

6. Program Profilaktyki jest poddawany ewaluacji, doskonalony oraz dostosowywany do zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnej społeczności.

7. Nauczyciele, realizując szkolny Program Profilaktyki, korzystają między innymi z za-twierdzonych przez MENiS programów profilaktycznych.

8. Szkoła współpracuje ze specjalistami w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania programu.

9. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki nad uczniami teren na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły zostaje objęty nadzorem kamer CCTV.

10. Na budynku szkoły umieszcza się tabliczkę informacyjną ?obiekt monitorowany".

11. Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.