Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział VI. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 32

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

a. punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego,

b. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z określonych przedmiotów,

c. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty.

2. Zasady punktacji:

a. 50% (100 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,

b. 40% (80 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z przeliczenia ocen z j.polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c. 10% (20 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane za osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Punkty za oceny na świadectwie przeliczane są wg wzoru podanego w Zarządzeniu Kuratora Oświaty:

a. celujący - 20 pkt

b. bardzo dobry - 18 pkt

c. dobry - 15 pkt

d. dostateczny - 8 pkt

e. dopuszczający - 2 pkt

4. O przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Do każdego typu klas (w zależności od przedmiotów realizowanych w rozszerzonym za-kresie) będzie ustalona oddzielna punktacja.

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim będą przyjmowani do wybranej przez siebie klasy niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kan-dydatów.

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych następuje po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Szczegóły zasad rekrutacji, terminy składania dokumentów, świadectw i termin ogłosze-nia wyników, tryb odwoławczy od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej opracowywa-ny jest każdego roku szkolnego (na podstawie Rozporządzenia MENiS, Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji) i zawarte są w Regulaminie rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół.