Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Rozdział V. ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 27

1. Nauczyciel zajmuje się pracą dydaktyczno-wychowawczą.

2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Wykonując swoją pracę nauczyciel powinien:

a. prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wg opracowanego przez siebie planu pracy, uwzględniając w nim wytyczne programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

b. przygotować się do zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym, punktualnie je rozpoczynać i kończyć oraz efektywnie wykorzystywać czas,

c. kierować się w swojej pracy dobrem każdego ucznia, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów, łagodzić zaistniałe wśród uczniów konflikty,

d. traktować sprawy osobiste i światopoglądowe ucznia i jego rodziców lub opiekunów zgodnie z ich wolą,

e. zachować dyskrecję i kulturę w kontaktach międzyludzkich,

f. kontrolować obecności uczniów na swoich zajęciach, dokonywać odpowiednich wpi-sów w dzienniku lekcyjnym oraz dbać o dobre zachowanie się uczniów,

g. współpracować z wychowawcą klasy, informując go o postępach w nauce i posta-wach uczniów i uzgadniać z nim sposoby rozwiązywania problemów wychowaw-czych w klasie,

h. dbać o mienie i porządek w pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia,

i. dbać o powierzone mu mienie Szkoły,

j. aktywnie i harmonijnie współpracować z innymi nauczycielami w zespołach przed-miotowych, nauczycielskich, problemowych (zadaniowych),

k. doskonalić umiejętności dydaktyczne, podnosić poziom swojej wiedzy, dbać o efek-tywność swojej pracy,

l. prezentować wysoki poziom kultury osobistej, będąc przykładem postępowania dla uczniów, nie wzniecać konfliktów i intryg ani wśród uczniów, ani wśród nauczycieli,

m. dbać o dobre imię Szkoły,

n. przestrzegać tajemnicy służbowej Rady Pedagogicznej oraz rozmów indywidualnych, kierując się dobrem ucznia, jego rodziny i Szkoły,

o. znać Statut Szkoły, regulaminy wewnętrzne i stosować się do zawartych w nich po-stanowień,

4. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków nauczyciel podlega karom przewi-dzianym w Regulaminie Pracy.

5. W przypadku agresywnego i niekulturalnego zachowania rodziców (prawnych opieku-nów) nauczyciel jest zobowiązany przerwać rozmowę i powrócić do niej w obecności świadka (członka Rady Pedagogicznej).

6. Nauczyciele mogą zgłaszać sporne problemy w celu ich rozpatrzenia do Dyrektora Szko-ły lub organu prowadzącego, nadzorującego za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

7. Nauczyciele różnych przedmiotów, prowadzący zajęcia w danym oddziale, tworzą zespół nauczycielski. Do zadań zespołu należy:

a. ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,

b. planowanie i podejmowanie działań w ramach pracy wychowawczej, zgodnie z Pro-gramem Wychowawczym Szkoły,

c. analiza problemów wychowawczych i wspólne poszukiwanie ich rozwiązań,

d. pomoc wychowawcy w ustaleniu odpowiedniej dla ucznia oceny zachowania,

e. dzielenie się spostrzeżeniami na temat wyników nauczania,

f. informowanie o osiągnięciach uczniów, ich zainteresowaniach, działalności pozasz-kolnej,

g. omawianie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych,

h. projektowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć, np. imprez artystycznych, sportowych, wycieczek dydaktycznych, projektów edukacyjnych itp.

8. Zespół nauczycielski zbiera się zawsze co najmniej miesiąc przed klasyfikacją semestral-ną oraz końcoworoczną, a także ? w razie potrzeby ? na wniosek wychowawcy klasy, na-uczycieli, pedagoga, dyrekcji Szkoły.

9. Zebrania zespołu są protokołowane.

§ 28

1. Podczas zajęć poza Szkołą i w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel ? kierownik wycieczki.

2. Zasady organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek szkolnych.

§ 29

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela wychowawcy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powi-nien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w liceum.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c. otaczanie opieką wychowawczą każdego z uczniów,

d. planowanie różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski.

4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oddziału.

5. Wychowawca, wobec uczniów wymagających indywidualnej opieki, współdziała z ro-dzicami (prawnymi opiekunami), szkolną służbą zdrowia i Dyrektorem.

6. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, włączając ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

7. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze Statutem Szkoły, regulaminami wewnętrznymi, zasadami klasyfikacji oraz stosuje się do zawartych w nich postanowień.

8. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Pe-dagoga szkolnego, Wicedyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych i Dyrektora Szkoły.

9. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z przepi-sami.

10. Wychowawca ma obowiązek prowadzić dokumentację klasową, tzn.:

a. dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku lekcyjnym i kontrolować ich uzupeł-nianie przez nauczycieli,

b. wystawiać arkusze ocen i dokonywać w nich wpisów,

c. zajmować się dokumentami uczniów.

11. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (po zakończeniu każdego semestru) wychowawca ma obowiązek rozliczyć się z prowadzenia dokumentacji klasowej przed Dyrektorem.

12. Na wniosek uczniów lub rodziców Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

§ 30

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wycho-wania i kształcenia młodzieży poprzez:

a. opracowywanie planów wychowawczych oddziału na podstawie Programu Wycho-wawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,

b. omawianie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c. pomoc w organizacji wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych.

2. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji o swoim dziecku oraz porad w sprawach jego wychowania i dalszego kształcenia.

3. Rodzice lub opiekunowie mają prawo otrzymać do wglądu poprawioną pracę pisemną swojego dziecka.

4. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do wyrażania opinii na temat postępów lub niepo-wodzeń w nauce swojego dziecka i przekazywania ich Dyrektorowi Szkoły.

5. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca oddziału ma obowiązek zorganizować przynajmniej cztery razy w roku szkolnym, a są to:

a. dwa zebrania śródokresowe ? informacyjne,

b. dwa zebrania podsumowujące semestry.

6. Wychowawca ma prawo prosić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o indywidualne spotkanie na terenie Szkoły.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) każdego ucznia mają prawo do indywidualnego kontaktu na terenie Szkoły z nauczycielami uczącymi lub z wychowawcą.

8. Rodzice uczniów mogą sporne problemy zgłaszać w celu ich rozpatrzenia do wychowaw-cy, Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 31

1. Ustala się następujący tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) nieprawidłowości w pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy:

a. poinformowanie wychowawcy (przez uczniów lub rodziców) o występujących w klasie niepowodzeniach szkolnych z konkretnego przedmiotu,

b. rozmowa wychowawcy z nauczycielem przedmiotu na temat trudności dydaktyczno-wychowawczych w klasie i sugerowanych przez uczniów lub rodziców przyczynach zaistniałej sytuacji,

c. omówienie przez nauczyciela przedmiotu problemów merytorycznych w zespole przedmiotowym i (lub) nauczycielskim i wspólne poszukiwanie sposobów ich prze-zwyciężenia,

d. przeprowadzenie hospitacji koleżeńskiej przez doświadczonego nauczyciela przed-miotu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu nieprawidłowości dydaktycznych,

e. rozpoznanie przez Dyrektora potrzeb i trudności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów (np.: przy pomocy ankiety, rozmowy z klasą lub poszczególnymi uczniami),

f. poinformowanie o wynikach badań nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, Dyrektora Szkoły nadzór pedagogiczny nad nauczycielem mającym problemy pedagogiczne,

g. przeprowadzenie hospitacji przez Dyrektora, omówienie lekcji pod kątem zgłoszo-nych nieprawidłowości,

h. umożliwienie nauczycielowi pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właści-wych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

i. zasięgnięcie opinii metodyka-doradcy na temat przyczyn trudności dydaktycznych,

j. poinformowanie Rady Pedagogicznej o trudnościach dydaktycznych i podjętych dzia-łaniach,

k. wyrażenie opinii przez Radę Pedagogiczną na temat sytuacji w klasie, a w przypadku podjęcia uchwały o zmianie nauczyciela przedmiotu, wykonanie jej przez Dyrektora Szkoły.