Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecz-nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dyrektor zapoznaje rodziców i uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego ze szczegółowym terminarzem danego roku szkolnego.

§ 18

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-kusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej, na podstawie planów nauczania oraz planu finan-sowego zespołu. Arkusz organizacji zespołu szkół zatwierdza organ prowadzący.

2. Profile nauczania w liceum profilowanym, studium zawodowym ustala dyrektor szkoły w po-rozumieniu z rada pedagogiczną, rada rodziców, organem prowadzącym, organem nadzorują-cym.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-wych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkol-nego.

2. Tworzenie oddziałów w szkole podporządkowane jest przepisom w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 35 uczniów.

4. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

§ 20

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-czych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwier-dzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauki i pracy.

§ 21

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno -wychowawcze prowadzone w syste-mie klasowo lekcyjnym.

2. Zajęcia wychowania fizycznego od klasy I prowadzone są w grupach, oddzielnie chłopcy i dziewczęta.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finan-sowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

§ 22

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pi-semnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli a szkołą wyższą.

§ 23

1. Biblioteka zespołu szkół jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy na-uczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka jest czynna w dniach zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

3. Podstawowe zadania biblioteki zespołu obejmują:

a. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz przysposobienie do samokształcenia;

b. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;

d. udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia;

e. współpraca z nauczycielami w pracy dydaktyczno - wychowawczej;

f. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego;

g. wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecz-nych.

4. Podstawowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a. praca pedagogiczna z czytelnikami ( udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji biblio-tecznych, bibliograficznych, katalogowych, poradnictwo w wyborze lektury;

b. realizacja zajęć przysposobienia informacyjno-czytelniczego w rocznym wymiarze 2 godzin we wszystkich klasach;

c. prace organizacyjne (gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów, selekcja, konserwacja zbiorów, organizacja warsztatu informacyjnego, prowadzenie statystyki dziennej, planowa-nie i sprawozdawczość);

d. współpraca z nauczycielami, rodzicami, placówkami kulturalnymi, instytucjami wycho-wawczymi.

5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki zespołu ustala regulamin biblioteki szkolnej i czy-telni zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

§ 24

1. Celem działalności świetlicy jest:

a. zapewnienie młodzieży dojeżdżającej przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prze-bywania w świetlicy;

b. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

c. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

d. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§ 25

1. Do realizacji celów statutowych Szkoły dysponuje bazą, w skład, której wchodzą:

a. pomieszczenia do nauki;

b. pracownie przedmiotowe;

c. dwie pracownie komputerowe;

d. multimedialna sala do nauczania języków obcych;

e. biblioteka;

f. świetlica;

g. dwie małe sale do ćwiczeń gimnastycznych;

h. szatnie;

i. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze;

j. teren z urządzeniami sportowo -rekreacyjnymi;

§ 26

1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust.2

2. W liceach, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edu-kacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

3. Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości, do 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego ro-ku szkolnego.

4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy ko-lejne lata szkolne.

5. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodzi-ców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.