Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Rozdział III. ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 6

1. Organami Szkoły są:

a. Dyrektor Szkoły,

b. Rada Pedagogiczna,

c. Rada Rodziców,

d. Samorząd Uczniowski.

2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami społecznymi Szkoły.

§ 7

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący na okres 5 lat szkolnych. Dy-rektor wyłoniony jest w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursów określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor Szkoły:

a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b. do 15 maja każdego roku szkolnego przygotowuje arkusz organizacyjny Szkoły, a po uzyskaniu opinii związków zawodowych zatwierdza go w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta,

c. kieruje pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących na-uczycielami,

d. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

e. określa na piśmie zakres obowiązków i kompetencji pracowników,

f. przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

g. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracowni-kom Szkoły,

h. występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczy-cieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

i. umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

j. wspiera nauczycieli na drodze ich zawodowego awansu,

k. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem i rodzicem (prawnym opiekunem),

l. sprawuje nadzór pedagogiczny,

m. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

n. dba o jakościowy rozwój Szkoły,

o. opracowuje pięcioletni Program Rozwoju Szkoły, monitorując jego realizację,

p. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-zycznego,

q. przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

r. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

s. dokonuje analizy działalności Szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pe-dagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, wykorzystując opinie nauczycie-li, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), organu prowadzącego i organu nadzo-rującego,

t. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-zacji praktyk pedagogicznych,

u. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,

v. dysponuje środkami określonymi w Planie Finansowym Szkoły i ponosi odpowie-dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

w. jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za majątek Szkoły,

x. organizuje administracyjną ,finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

y. wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów,

3. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Samorządem Uczniow-skim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, ze związkami zawodowymi istniejącymi w Szkole. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów Szkoły w rozwiązywaniu we-wnętrznych konfliktów.

4. W razie nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki według ustalonego harmonogra-mu pełni wyznaczony pracownik.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, realizującym statutowe zadania Szkoły, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a. Dyrektor Szkoły jako jej Przewodniczący,

b. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone jedynie za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, a w szczególności przedstawiciele, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się obligatoryjnie:

a. w związku z klasyfikacją uczniów,

b. zebrania plenarne ? dwa razy w każdym roku szkolnym,

c. zebrania szkoleniowe ? zgodnie z planem WDN lub w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w każdym roku szkolnym.

5. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się na wniosek Dyrektora, organu pro-wadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewod-niczącego Rady Szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

§ 9

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f. delegowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stano-wisko Dyrektora Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a. organizację pracy Szkoły,

b. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c. projekt planu finansowego Szkoły,

d. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

e. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak-tycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Burmistrza Mia-sta o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora.

3. W przypadkach określonych w punkcie 2 organ prowadzący Szkołę lub Dyrektor są zo-bowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów, jeżeli swoim postępowaniem stwarza on sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych osób.

5. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 11

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawują-cy nadzór pedagogiczny Szkoły, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgod-ności z przepisami prawa.

3. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny Szkoły jest ostateczna.

§ 12

1. W zespole szkół działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów liceum ogólnokształcącego oraz liceum profilowanego.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wy-branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wy-bory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczegól-ności:

a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedsta-wicieli rad oddziałowych, określa regulamin.

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opinia-mi we wszystkich sprawach zespołu.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem 7, należy:

a. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego Szkoły obejmujacego wszystkie treści i działa-nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-chowania Zespołu,

c. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzy-ska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.6 pkt.1 lit a lub lit.b, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obo-wiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół, Rada Rodziców może gro-madzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wy-datkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

9. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a. ukończenia Szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

b. przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c. śmierci rodzica,

d. zrzeczenia się członkostwa,

e. utraty prawa wybieralności,

f. braku udziału w pracach Rady Rodziców bez usprawiedliwienia przez trzy kolej-ne spotkania.

§ 13

1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fun-dusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 14

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu równym, taj-nym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski wybiera organy, będące jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dy-rektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczą-cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji mię-dzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintere-sowań,

d. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e. organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wła-snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

f. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

g. występowanie z wnioskiem do Rady Szkoły o udzielenie pomocy materialnej uczniom.

§ 15

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydak-tycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w pkt 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 16

1. Wszystkie organy Szkoły mają prawo do swobodnego działania w ramach określonych Ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Bieżąca wymiana informacji między organami Szkoły o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz działaniach odbywa się na forum Rady Rodziców oraz za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Organa Szkoły obowiązane są do ścisłej współpracy ze sobą, w szczególności przez:

a. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

b. udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w pracach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej na zaproszenie przewodniczących wyżej wymienionych organów.

c. udział zaproszonych przedstawicieli Rady Rodziców na posiedzeniach Rady Pedago-gicznej, podczas których analizowane są problemy dydaktyczno-wychowawcze, fi-nansowe, organizacyjne i personalne.