Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

1. Głównym celem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zwanej dalej Szkołą, jest zapew-nienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organów działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, zasadami pedagogiki, Ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do Ustawy, Konwencją o Prawach Dziecka oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklara-cji Praw Człowieka i Obywatela.

§ 3

1. W zakresie nauczania Szkoła stawia sobie za cel:

a. wyposażenie ucznia w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeń-stwie, technice i kulturze,

b. zapewnienie warunków zdobycia wykształcenia średniego ogólnego z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości,

c. przygotowanie do samokształcenia i aktywnego poszukiwania informacji,

d. umożliwienie kształcenia zgodnie z dokonanym wyborem przez ucznia,

e. rozwijanie zainteresowań uczniów,

f. kształtowanie w uczniach przekonania o potrzebie wyboru racjonalnej drogi dalszego kształcenia,

g. kształtowanie postaw intelektualnych, a szczególnie postawy poznawczej dociekliwo-ści, innowacyjności,

h. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży.

2. W zakresie opieki i wychowania celem Szkoły jest:

a. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

b. przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

c. przygotowanie do życia społecznego,

d. zachęcenie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do aktywnego udziału w życiu Szkoły,

e. utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia,

f. zapewnienie opieki i pomocy młodzieży uczącej się, pozbawionej częściowo lub cał-kowicie opieki rodzicielskiej.

3. Szkoła dąży do harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętno-ści i wychowania.

§ 4

1. Aby zrealizować określone w § 3 cele, Szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

a. realizowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opartego na Podstawie Pro-gramowej Kształcenia Ogólnego, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom rozwijanie zaintere-sowań,

c. dostosowanie metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

d. umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

e. otoczenie opieką zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających trudności w nauce,

f. sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniami przygotowującymi się do udziału w olimpiadach i konkursach,

g. udostępnianie pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, sal sportowych, biblioteki szkolnej,

h. umożliwienie udziału młodzieży w wycieczkach, rajdach itp. formach działalności prowadzonej przez Szkołę,

i. zachęcanie do udziału w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach, organizo-wanych przez Szkołę oraz na terenie Szkoły,

j. umożliwienie prowadzenia przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, spor-towej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Szkoły,

k. realizowanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki,

l. zapewnienie opieki pielęgniarskiej,

m. umożliwienie korzystania ze stołówki,

n. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finanso-wej.

2. Szkoła zapewnia:

a. pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dbając o ich odpowiednie wyposażenie,

b. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c. pomieszczenia i urządzenia sportowo-rekreacyjne,

d. bibliotekę szkolną,

3. Zasady przebywania w pracowniach określone są w regulaminach.

§ 5

1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, funduszy strukturalnych, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów (prawnych opiekunów), sympatyków Szkoły lub słuchaczy, zysków uzyskanych z dzia-łalności gospodarczej.

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady pro-wadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.