Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych działają następujące związki zawodowe:

a. koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność",

b. ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych używa następujących pieczęci urzędowych:

a) ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

W ŁASZCZOWIE

22-650 ŁASZCZÓW, ul. Chopina8

tel. (084) 661-10-33

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c)  pieczęci małej, okrągłej o treści:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

Liceum Ogólnokształcące o treści:

a) pieczęci podłużnej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

w Łaszczowie

tel. (084) 66 11 033, 6611 035

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c) pieczęci małej, okrągłej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

Liceum profilowane o treści:

a) pieczęci podłużnej o treści:

LICEUM PROFILOWANE

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

w Łaszczowie

tel. (084) 66 11 033, 6611 035

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

LICEUM PROFILOWEANIE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c) pieczęci małej, okrągłej o treści:

LICEUM PROFILOWANE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

3. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:

a. dzienniki lekcyjne,

b. dzienniki zajęć pozaszkolnych,

c. arkusze ocen uczniów,

d. protokoły egzaminów maturalnych abiturientów,

e. zeszyt protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

f. dokumentację z działalności prowadzonej przez Radę Rodziców,

g. Księgę Uczniów.

§ 66

1. Statut Szkoły może być zmieniony na wniosek jednej trzeciej członków Rady Pedago-gicznej lub Rady Rodziców. Uchwała o zmianie Statutu zapada zwykłą większością gło-sów w obecności dwóch trzecich członków Rady Rodziców.

2. Regulaminy wewnętrzne organów Szkoły muszą być zgodne z postanowieniami Statutu.

§ 67

Ujednolicony tekst Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uchwalony w dniu 25 lutego 2011 roku, wchodzi w życie z dniem 11 marca.