Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział XIII. SYSTEM POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO

§ 62

1. Postępowanie wychowawcze w stosunku do uczniów nie przestrzegających Statutu Szko-ły i regulaminów wewnętrznych odbywa się w ramach systemu interwencji wychowaw-czej, poprzez:

a. przeprowadzenie rozmowy z uczniem przez wychowawcę lub nauczyciela na temat niepożądanego zachowania, której celem ma być zmiana postawy wychowanka. Uczeń sam winien określić, w jaki sposób można naprawić wyrządzone przez siebie szkody (materialne lub moralne). Jeśli tego nie potrafi, wychowawca lub nauczyciel wskazuje sposób zadośćuczynienia lub poprawy postępowania,

b. poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o problemach wychowaw-czych (jeżeli zachowanie ucznia nie ulega zmianie) w czasie zaplanowanych spotkań lub w terminie ustalonym przez wychowawcę (nauczyciela przedmiotu),

c. przeprowadzenie rozmowy z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) przez wychowawcę w obecności Dyrektora (komisja wychowawcza); w czasie spo-tkania omówiony jest problem zachowania ucznia i sposoby jego poprawy, członko-wie komisji udzielają uczniowi upomnienia oraz ostrzegają o grożących mu sank-cjach,

d. zawieszenie ucznia w prawie do udziału w wycieczce klasowej lub innych nadobo-wiązkowych formach zajęć organizowanych przez szkołę np. wymiana zagraniczna, zabawa itp.; decyzję podejmuje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy,

e. rozmowa Dyrektora Szkoły z uczniem w obecności rodzica (prawnego opiekuna), Wychowawcy klasy oraz:

  • udzielenie uczniowi nagany,
  • przypomnienie uczniowi o grożących sankcjach.

2. Postępowanie wychowawczego w stosunku do uczniów powodujących szczególne wy-kroczenia lub w sytuacji, gdy interwencji wychowawcza nie odniosła skutku polega na zwołaniu przez Dyrektora nadzwyczajnej konferencji Rady Pedagogicznej celem:

a. zapoznania Rady z dokumentacją dotychczasowej pracy wychowawczej,

b. wystąpienie wychowawcy ucznia,

c. wyrażenie opinii przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego,

d. kwalifikacja czynu na podstawie zebranej dokumentacji,

e. uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie:

  • zakończenia czynności wychowawczych na etapie udzielonej uczniowi kary,
  • upoważnienia Dyrektora do skreślenie z Listy Uczniów Szkoły, który na podsta-wie uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z Listy Uczniów Szkoły.

§ 63

1. Przypadki, w których można skreślić ucznia z Listy Uczniów Szkoły z pominięciem pro-cedurę interwencji wychowawczej i postępowania wychowawczego, to:

a. stosowanie przemocy fizycznej i agresji słownej w stosunku do innych osób,

b. posiadanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, ich rozpowszech-nianie, spożywanie oraz nakłanianie innych osób do ich użycia podczas pobytu w Szkole i na imprezach szkolnych,

c. kradzieże i akty wandalizmu,

d. fałszerstwa i oszustwa,

e. dopuszczanie się wykroczenia podlegającego ściganiu w trybie karnym,

f. dezorganizacja pracy Szkoły.

§ 64

1. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w dzienniku.

2. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły należy odno-tować w arkuszu ocen, wręczyć rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie i zawiadomić organ nadzorujący Szkołę.

3. Od zastosowanej wobec ucznia kary przysługuje mu lub jego rodzicom (prawnym opie-kunom) prawo złożenia na piśmie odwołania:

a. do Dyrektora Szkoły w terminie trzech dni w przypadku upomnienia udzielonego mu przez komisję wychowawczą,

b. do organu nadzorującego w terminie trzech dni w przypadku nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły,

c. do organu nadzorującego w terminie czternastu dni w przypadku decyzji Dyrektora o skreśleniu z Listy Uczniów Szkoły.

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania wyżej wymienione decyzje nie ulegają wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje ich wykonanie do czasu rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy.

5. W przypadku wniesienia odwołania do organu nadzorującego jego decyzja w sprawie jest ostateczna.