Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział XI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 40

WSO podlega procesowi ciągłej ewaluacji powodowanej:

1. Wypracowywaniem skutecznych metod mobilizujących uczniów do systematycznej pra-cy.

2. Wypracowaniem poczucia obowiązku szkolnego wśród uczniów.

3. Podwyższaniem mobilizacji nauczycieli do systematycznego oceniania postępów i osią-gnięć uczniów.

4. Potrzebą podnoszenia świadomości uczniów oraz nauczycieli o zasadzie obiektywizmu i kryterialności oceny.

5. Realizowaniem zarządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Cele

§ 41

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie ma na celu:

a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e. kształtowanie pożądanych i określonych w programie oddziaływań wychowawczych postaw i zachowań uczniów;

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

g. dostarczenie informacji o skuteczności podejmowanych przez szkołę oddziaływań po-przez porównanie osiągnięć uczniów z określonymi w szkole standardami.

§ 42

1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);

b. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

d. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

2. Ocenianie zachowania obejmuje:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b. postępowanie z godne z dobrem społeczności szkolnej;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g. okazywanie szacunku innym osobom.

Ogólne zasady oceniania

§ 43

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) odnośnie realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania lub o zmianach w stosunku do roku poprzedniego, jeżeli takie nastąpiły.

§ 44

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Spraw-dzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 45

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psycholo-giczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wyma-gania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze spe-cyfiki tych zajęć.

§ 46

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji prze-biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

Klasyfikowanie uczniów

§ 47

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasy-fikacyjnych.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru, tj. ok. 1 tygodnia przed zimowymi feriami; termin ferii wynika z kalendarza roku szkolnego.

3. Podstawą klasyfikowania ucznia z przedmiotu powinny być co najmniej trzy oceny cząst-kowe wystawione cyklicznie, w tym jedna z odpowiedzi ustnej.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne obejmuje osiągnięcia i podsumowuje pracę w I i II seme-strze roku szkolnego.

5. Klasyfikownie, o którym mowa w ust.2 i 3, przeprowadza nauczyciel na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; w uzasadnionych wypadkach wysta-wia oceny najpóźniej na 3 dni przed wymienionym posiedzeniem.

6. W terminie określonym w ust. 5 nauczyciel powiadamia uczniów o przewidywanych oce-nach klasyfikacyjnych, zobowiązując tym samym do przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom).

7. O przewidywanej dla ucznia semestralnej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej na-uczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 2 tygo-dnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w formie ustalonej przez dyrektora lub wychowawcę.

§ 48

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

§ 49

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali:

a. stopień celujący - cel - 6;

b. stopień bardzo dobry - bdb - 5;

c. stopień dobry - db - 4;

d. stopień dostateczny - dst - 3;

e. stopień dopuszczający - dop - 2;

f. stopień niedostateczny - ndst - 1.

2. Ocenianie wymienione w ust.1 przeprowadza się według następujących kryteriów:

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwią-zywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające po-za program nauczania danej klasy

lub

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach spor-towych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regio-nalnym lub krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, po-trafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i pro-blemów w nowych sytuacjach;

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem naucza-nia w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania za-warte w podstawie programowej;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, roz-wiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, przeprowadza typowe analizy i wnioskowania;

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie pro-gramowej;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stop-niu trudności;

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności.

Zasady organizacji sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

§ 50

1. Bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z po-szczególnych przedmiotów dotyczy materiału obejmującego nie więcej jak trzech jedno-stek lekcyjnych. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówek).

Wypowiedź pisemna powinna być poprawiona i oceniona w ciągu tygodnia.

2. Cykliczne sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po zakoń-czeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych:

a. prace tego typu zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowaniem ter-minu ich przeprowadzenia w dzienniku lekcyjnym; ustalony termin nie powinien pod-legać zmianie;

b. w ciągu dnia powinna być tylko jedna tego typu praca, a w ciągu tygodnia co najwy-żej trzy, z zastrzeżeniem postanowień opisanych w §58;

c. uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzania pracy kontrolnej piszą ją w terminie ustalonym przez nauczyciela;

d. prace powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni i zwrócone do wglądu uczniom; prace winny być udostępniane do wglądu rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela

e. uczeń ma prawo do poprawienia prac klasowych i sprawdzianów, z których otrzymał ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy; w przypadku innych ocen zasady te określa nauczyciel.

3. Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po odda-niu uczniom pracy poprzedniej.

4. Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela.

5. Ocena sprawdzianów powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej razem z zadaniami sprawdzianu:

a. należy przyjąć następujące kryteria procentowe:

zakres procentowy stopień

poniżej 40% niedostateczny

41% - 50% dopuszczający

51% - 70% dostateczny

71% - 87% dobry

88% - 95% bardzo dobry

powyżej 95% celujący

b. zadanie pozwalające zdobyć ocenę celującą może być wskazane oddzielnie.

§ 51

1. Dniami wolnymi od sprawdzania wiadomości są:

a. Dzień Patrona. Ponieważ dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych, prawo to przecho-dzi na dzień wyznaczony jako dzień obchodów tego święta w szkole;

b. Dzień Samorządności 1 kwietnia.

2. Zwolnienia z odpytywania lub innej formy bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejęt-ności w danym dniu, może dokonać nauczyciel przedmiotu; dokonuje tego według reguł ustalonych na swoich lekcjach i robi to w wyjątkowych sytuacjach.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 52

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-min klasyfikacyjny.

3. Uczeń nie klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych może wystąpić do rady pe-dagogicznej o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny, z co najwyżej dwóch przed-miotów. Niewyrażenie zgody na egzamin przez radę lub negatywny wynik tego egzaminu jest równoznaczny ze skreśleniem ucznia z listy uczniów liceum.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepi-sów indywidualny tok lub program nauki.

5. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w takiej formie jak egzamin poprawkowy opisany w §54, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

Promowanie ucznia, egzamin poprawkowy.

§ 53

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć eduka-cyjnych określonych w szkolnym programie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końco-woroczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

§ 54

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jed-nych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypad-kach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor liceum - jako przewodniczący komisji;

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komi-sji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (Załącznik A - eg-zamin klasyfikacyjny, Załącznik B - egzamin poprawkowy). Do protokołu załącza się pi-semną pracę ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji lub ukończenia szkoły.

Komisyjne Sprawdzenie Wiadomości

§ 55

1. W szkole, w celu dyscyplinowania uczniów do obowiązku szkolnego, wprowadzony zo-staje tryb Komisyjnego Sprawdzania Wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmio-tów, z wyjątkiem wychowania fizycznego w przypadku przekroczenia 100 godzin nie-obecności w semestrze.

2. Termin liczenia godzin nieobecności ustala się:

a. w I semestrze: od początku roku szkolnego do dnia ustalonego, jako dzień na 2 tygo-dnie przed radą klasyfikacyjną kończącą I-y semestr;

b. w II semestrze: od następnego dnia, po ustalonym w pkt 1, do dnia ustalonego, jako dzień na 2 tygodnie przed końcową radą klasyfikacyjną;

3. Terminy Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości zostają ustalone w dniu, o którym mo-wa w ust.2 pkt 1 i 2, tak, aby uczeń w jednym dniu nie zdawał więcej niż dwóch spraw-dzianów.

4. Jeżeli nauczyciel danego przedmiotu ma podstawy do wystawienia oceny niedostatecznej, to Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości się nie przeprowadza.

5. Jeżeli pomimo wspomnianej absencji ucznia, nauczyciel ma podstawy do wystawienia oceny pozytywnej, jest zobowiązany do przeprowadzenia Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości i wzięcia pod uwagę wyniku tego sprawdzianu przy klasyfikacji kończącej semestr lub rok szkolny. Stopień trudności przygotowanych zadań odpowiada poziomowi oceny jaką nauczyciel może postawić na zakończenie semestru lub roku szkolnego.

6. Zaleca się, aby podczas sprawdzianu obecny był dyrektor lub wychowawca jako prze-wodniczący komisji oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Zasadniczo Komisyjne Sprawdzenie Wiadomości jest formą pisemnego sprawdzianu, ale w uzasadnionych przypadkach może być rozszerzone o część ustną.

8. Wynik sprawdzenia wiadomości jest odnotowany w dzienniku kolorem czerwonym z wykrzyknikiem.

9. Tryb ten stosuje się, aby wyeliminować absencje uczniów w szkole z błahych powodów. Ma na celu wyrobienie poczucia świadomości, że najważniejszym obowiązkiem ucznia jest uczęszczanie na lekcje, a inne sprawy załatwia się w dni wolne od zajęć.

10. Każdorazowo sprawę ucznia, który kwalifikuje się do Komisyjnego Sprawdzenia Wia-domości rozpatruje rada pedagogiczna. W przypadku, gdy ilość godzin nieobecności, określona w ust. 1, została przekroczona z przyczyn obiektywnych (np. leczenie szpitalne, ciągła długotrwała choroba, itp.), a uczeń uzupełnił zaległości, rada odstępuje od procedu-ry Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości.

Zasady usprawiedliwień i zwolnień

§ 56

1. W przypadku losowej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany zaraz po powrocie do szkoły dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy. Najpóźniej powinien to zrobić na najbliższej lekcji wychowawczej.

2. .Jeżeli uczeń wie, że z określonych powodów nie będzie mógł przyjść do szkoły w okre-ślonym dniu lub dniach, informuje wychowawcę lub dostarcza usprawiedliwienie przed zaistniałym zdarzeniem.

3. Formę usprawiedliwienia ustala wychowawca z rodzicami.

§ 57

1. Jeżeli uczeń spóźnił się na lekcję (na część lub całość), to jest zobowiązany usprawiedli-wić się u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot oraz wychowawcy.

2. Jeżeli uczeń zwalnia się z jednej lekcji w ciągu dnia (z całej lub jej części), uzgadnia to z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.

3. Jeżeli uczeń zwalnia się z kilku lekcji w danym dniu, to uzgadnia sprawę z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, chyba, że wychowawca zadecyduje inaczej.

Ocena zachowania

§ 58

Postanowienia wstępne.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, na-uczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wenątrzszkolne ma na celu informowanie ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

3. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej,

c) ukończenie szkoły.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-chowania.

6. Ocena zachowania ma znaczenie motywacyjne dla samych uczniów.

7. Semestralna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) pokazywanie szacunku innym osobom.

Kryteria wystawiania oceny zachowania

§ 59

1. Zachowanie WZOROWE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) dzięki systematyczności i pracowitości osiąga wyniki w nauce na miarę swoich moż-liwości,

b) jest uczestnikiem, laureatem bądź finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych (zwłaszcza wyższych szczebli),

c) w sposób odpowiedzialny, terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków,

d) szanuje mienie szkolne, kolegów,

e) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

f) wzorowo uczęszcza na lekcje, jest punktualny i obowiązkowy,

g) bierze czynny udział w życiu pozaszkolnym w obszarze edukacji.

Aktywność społeczna

a) inspiruje i organizuje prace użyteczne na rzecz klasy, szkoły, najbliższego środowiska, bądź zachęcony do pracy podejmuje ją ze zrozumieniem i wzorowo realizuje,

b) jest organizatorem lub współorganizatorem działań zespołu klasowego,

c) bierze czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego,

d) jest współorganizatorem i uczestnikiem akcji charytatywnych, społecznych w środo-wisku,

e) współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Kultura osobista

a. w każdej sytuacji potrafi właściwie się zachować,

b. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

c. stanowi wzór do naśladowania w zakresie wyglądu zewnętrznego, kultury słowa, tak-tu,

d. nie posiada nałogów,

e. pozytywnie wpływa na kolegów,

f. jest organizatorem i współorganizatorem życia kulturalnego w klasie, szkole, inspiruje współpracę ze środowiskiem kulturalnym miasta, bądź aktywnie w nim działa,

g. strój dowolny lecz schludny ? bez ekstrawagancji ? dotyczy to również makijażu i fry-zury,

h. wywiera pozytywny wpływ na kolegów,

i. dba o honor i tradycje szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 3 godz. nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze.

2. Zachowanie BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) dzięki systematycznej pracy osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

b) wzorowo uczęszcza na zajęcia lekcyjne, aktywnie w nich uczestniczy,

c) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d) wywiera pozytywny wpływ na kolegów w zakresie stosunku do obowiązku nauki,

e) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych.

Aktywność społeczna

a. chętnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, bądź środowiska,

b. bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zobowiązań poza dydaktycznych,

c. stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły,

d. uczestniczy w propozycjach szkoły poza nią ( kino, teatr, domy kultury).

Kultura osobista

a. w swoim postępowaniu kieruje się uczciwością, potrafi reagować na przejawy zła w swoim otoczeniu i w szkole,

b. dba o własny wygląd estetyczny, o ład i porządek otoczenia,

c. wywiera pozytywny wpływ na kolegów,

d. dba i dobre imię szkoły,

e. cechuje się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa, taktem w postępowaniu,

f. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

g. stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 6 godz. nieusprawiedliwione i 5 spóźnień w semestrze.

3. ZACHOWANIE DOBRE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwie-nia,

b) uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych,

c) podporządkowuje się wymogom zawartym w Regulaminie Uczniowskim,

d) dba o mienie szkoły, koleżanek i kolegów, dzięki systematycznej pracy osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

e) w miarę systematycznie wywiązuje się z zadań edukacyjnych.

Aktywność społeczna

a. dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę lub klasę,

b. zgodnie współpracuje z zespołem klasowym,

c. podejmuje prace na rzecz klasy lub szkoły, czuje się współodpowiedzialny za wyniki tej pracy.

d. pracuje na rzecz środowiska (PCK, TPD, itp.).

Kultura osobista

a. zachowuje właściwą postawę w szkole i poza nią, nie naraża na szwank imienia szko-ły,

b. dba o kulturę słowa, jest taktowny,

c. okazuje szacunek pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

d. dba o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 9 godz. nieusprawiedliwionych i 7 spóźnień w semestrze.

4. ZACHOWANIE POPRAWNE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) osiąga pozytywne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,

b) systematycznie uczęszcza na lekcje,

c) uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych,

d) podporządkowuje się wymogom zawartym w Regulaminie Uczniowskim,

e) dba o mienie szkolne, w miarę systematycznie wywiązuje się z zadań nakładanych przez nauczycieli przedmiotowców.

Aktywność społeczna

a. poprawnie wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę lub zespół klaso-wy,

b. podejmuje prace na rzecz szkoły lub klasy lecz bez zbytniego entuzjazmu,

c. nie zawsze uczestniczy w zadaniach poza szkolnych.

Kultura osobista

a. zachowuje właściwą postawę w szkole i poza nią,

b. wykazuje się dbałością o kulturę słowa oraz o estetykę swojego wyglądu zewnętrzne-go,

c. stara się przestrzegać zasad ładu i porządku, nie narusza godności innych.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 12 godz. nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień w semestrze.

5. ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości ? w wyniku braku systematyczno-ści w pracy, lenistwa i ogólnie lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,

b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, w tym również pojedyncze lekcje,

c) pomimo upomnień wychowawcy jest niepunktualny ? spóźnia się na lekcje,

d) nie podporządkowuje się obowiązkom zawartym w Regulaminie uczniowskim,

e) lekceważy polecenia wychowawcy, nauczycieli uczących oraz innych pracowników szkoły,

f) ucieka się do oszustwa, kłamie, nie dotrzymuje słowa, łamie przyrzeczenia, również te złożone z własnej inicjatywy,

g) nie dba lub wręcz złośliwie niszczy mienie szkoły, koleżanek i kolegów.

Aktywność społeczna

a. sporadycznie uczestniczy w pracach zespołu klasowego,

b. podjęte prace wykonuje pod presją nauczyciela lub kolegów, bądź świadomie od tych prac uchyla się,

c. nie współpracuje z zespołem klasowym (w tym z wychowawcą), nie czuje się za wy-niki tej pracy odpowiedzialny, wręcz przeciwnie ? stara się ją utrudnić.

Kultura osobista

a. sporadycznie zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza nią,

b. zdarza się używać słów powszechnie uznanych za wulgarne,

c. sporadycznie dopuszcza się przemocy fizycznej,

d. nie dba o sprzęt, pomoce naukowe szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. przekroczenie limitu 25 godz. nieusprawiedliwionych i 12 spóźnień obniża ocenę do nagannej (dodatkowo przy niespełnieniu pozostałych kryteriów oceny).

6. ZACHOWANIE NAGANNE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości ze względu na lenistwo, brak systematyczności w pracy, nierzetelność lekceważenie obowiązku szkolnego,

b) wywiera negatywny wpływ na kolegów ? opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, na-kłania do opuszczania zajęć kolegów,

c) nagminnie lekceważy obowiązki zawarte w Regulaminie Uczniowskim,

d) fałszuje podpisy (usprawiedliwienia), kłamie i oszukuje nauczycieli,

e) uzyskuje oceny negatywne, które nie są adekwatne do możliwości ucznia.

Aktywność społeczna

a. nie uczestniczy w jakichkolwiek zadaniach klasowych i szkolnych, ma do nich stosu-nek lekceważący, ignoruje wszelkie polecenia wychowawcy, bądź nauczycieli uczą-cych,

b. nie bierze udziału w żadnych propozycjach szkoły poza nią.

Kultura osobista

a. arogancko zachowuje się w szkole i poza nią,

b. dopuszcza się kradzieży,

c. pije alkohol, pośredniczy, rozprowadza lub zażywa narkotyki i inne środki odurzające (nawet sporadycznie),

d. świadomie i złośliwie niszczy mienie szkoły,

e. utrudnia pracę nauczycielom i kolegom,

f. nie reaguje na uwagi nauczycieli i rodziców,

g. świadomie łamie normy współżycia, krzywdzi słowem i czynem innych,

h. świadomie i celowo zakłóca ład i porządek,

i. nieobecności w szkole wynikają z wagarów całodniowych lub pojedynczych lekcji.

Postanowienia końcowe.

§ 60

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po za-sięgnięciu opinii nauczycieli uczących dana klasę oraz ocenianego ucznia.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

6. Wychowawca może zmienić (podwyższyć lub obniżyć) przewidywaną, a nawet ustaloną ocenę zachowania po przeanalizowaniu zdarzeń, które zaistniały w okresie miesiąca po-przedzającego klasyfikacyjną radę pedagogiczną i nie mogły być uwzględnione przy usta-laniu oceny.

7. Wychowawca klasy, który dokonuje zmiany oceny jest zobowiązany poinformować radę pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym o podjętej decyzji.

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z przyjętym trybem postępowa-nia jest ostateczna.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10. Tryb odwołania się od rocznej oceny zachowania:

a. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dy-daktyczno - wychowawczych zgłaszają zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

b. dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowa-nia w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby gło-sów decyduje głos przewodniczącego komisji,

c. w skład w/w komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierowni-cze ? jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.

d. ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny,

e. ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

f. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

g. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

h. dyrektor szkoły udziela odpowiedzi pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od posiedzenia komisji,

11. Na ocenę zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, które zaistniały poza szkołą, jeśli zo-stały zgłoszone i udokumentowane przez osoby (instytucje) spoza szkoły.

12. Opinie o zachowaniu uczniów powinny być wyrażone na bieżąco, a nie dopiero na konfe-rencji klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

13. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń:

a. kradzież,

b. stan wskazujący na spożycie alkoholu,

c. pośredniczenie, rozprowadzanie narkotyków,

d. stan wskazujący na zażycie narkotyków podczas pobytu w szkole oraz na imprezach przez nią organizowanych

e. dewastacja mienia powodująca trwałe straty materialne,

f. dezorganizacja pracy szkoły,

uczniowi można wystawić ocenę naganną, również wtedy, gdy był on pod innymi wzglę-dami wzorowy.

14. Czynniki mające wpływ na ocenę zachowania za frekwencję:

a. nieobecność nieusprawiedliwiona (w tym usprawiedliwiona po upływie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności),

b. nieobecności na pojedynczych lekcjach,

c. spóźnianie się na lekcje (oprócz spóźnień uzasadnionych na 1 lekcję uczniów dojeż-dżających spoza Łaszczowa),

d. powtarzające się nieobecności na wybranych zajęciach lub w dniach zaplanowanych sprawdzianami lub lekcji powtórzeniowych.

15. Spóźnienia na lekcje powyżej 20 min. uznaje się za godzinę nieobecną.

16. Trzy spóźnienia nieuzasadnione równoważne są 1 godzinie nieusprawiedliwionej.

17. Wychowawca nie ma obowiązku honorowania usprawiedliwień dostarczonych po upły-wie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności. Nieobecności te będą traktowane jako nie-usprawiedliwione.

18. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole pozostaje obowiązkiem rodziców.

19. W przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości wychowawca klasy lub pedagog mają prawo porozumieć się z rodzicami ucznia.

20. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni po-informować o tym szkołę.

21. Nie przystąpienie ucznia do egzaminu:

a. klasyfikacyjnego,

b. poprawkowego,

może być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego złożonego u dyrektora szkoły.

22. Uczeń uzyskuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli z obowiązku zajęć edukacyjnych uzy-skał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

23. Zasady oceniania matury określają odrębne przepisy.

24. W przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub klasyfikacyjnej z zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen stosu-je się postępowanie zgodne z §17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi-kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.