Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Kostki Starowieyskiego

uchwalony w dniu 01 września 2007 roku przez Radę Pedagogiczną

po dokonaniu zmian i ujednoliceniu tekstu

przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011 roku.

PREAMBUŁA:

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego stanowi zbiór przepisów opartych na obowiązującym prawie oświatowym, dotyczącym organizacji, zakresu i sposobu działania Szkoły, w której nauka młodzieży jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój jej osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych.

 

STATUT ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE

NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz U. Nr 67, poz.329 ze zmianami),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
 • Kodeks Pracy,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami),
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku          w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów              i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458),

Rozdział I. NAZWA I STATUS SZKOŁY

 

 

§ 1

1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie jest szkołą publiczną w strukturę, której wchodzi:

a. Liceum Ogólnokształcące.

b. Liceum Profilowane.

c. Policealne Studium Zawodowe.

2. Organy nadzoru:

a. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łaszczów.

b. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

3. Profil kształcenia :

a. Liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjny

b. Liceum ogólnokształcące: ogólny

c. Policealne Studium Zawodowe: informatyczny

4. Cykl kształcenia:

a. Liceum profilowane prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b. Liceum Ogólnokształcące prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

c. Policealne Studium Zawodowe prowadzi czterosemestralny cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek wraz z działką przy ulicy Chopina 8 w Łaszczowie.


Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

1. Głównym celem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zwanej dalej Szkołą, jest zapew-nienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organów działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, zasadami pedagogiki, Ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do Ustawy, Konwencją o Prawach Dziecka oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklara-cji Praw Człowieka i Obywatela.

§ 3

1. W zakresie nauczania Szkoła stawia sobie za cel:

a. wyposażenie ucznia w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeń-stwie, technice i kulturze,

b. zapewnienie warunków zdobycia wykształcenia średniego ogólnego z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości,

c. przygotowanie do samokształcenia i aktywnego poszukiwania informacji,

d. umożliwienie kształcenia zgodnie z dokonanym wyborem przez ucznia,

e. rozwijanie zainteresowań uczniów,

f. kształtowanie w uczniach przekonania o potrzebie wyboru racjonalnej drogi dalszego kształcenia,

g. kształtowanie postaw intelektualnych, a szczególnie postawy poznawczej dociekliwo-ści, innowacyjności,

h. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży.

2. W zakresie opieki i wychowania celem Szkoły jest:

a. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

b. przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

c. przygotowanie do życia społecznego,

d. zachęcenie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do aktywnego udziału w życiu Szkoły,

e. utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia,

f. zapewnienie opieki i pomocy młodzieży uczącej się, pozbawionej częściowo lub cał-kowicie opieki rodzicielskiej.

3. Szkoła dąży do harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętno-ści i wychowania.

§ 4

1. Aby zrealizować określone w § 3 cele, Szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

a. realizowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opartego na Podstawie Pro-gramowej Kształcenia Ogólnego, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom rozwijanie zaintere-sowań,

c. dostosowanie metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

d. umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

e. otoczenie opieką zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających trudności w nauce,

f. sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniami przygotowującymi się do udziału w olimpiadach i konkursach,

g. udostępnianie pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, sal sportowych, biblioteki szkolnej,

h. umożliwienie udziału młodzieży w wycieczkach, rajdach itp. formach działalności prowadzonej przez Szkołę,

i. zachęcanie do udziału w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach, organizo-wanych przez Szkołę oraz na terenie Szkoły,

j. umożliwienie prowadzenia przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, spor-towej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Szkoły,

k. realizowanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki,

l. zapewnienie opieki pielęgniarskiej,

m. umożliwienie korzystania ze stołówki,

n. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finanso-wej.

2. Szkoła zapewnia:

a. pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dbając o ich odpowiednie wyposażenie,

b. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c. pomieszczenia i urządzenia sportowo-rekreacyjne,

d. bibliotekę szkolną,

3. Zasady przebywania w pracowniach określone są w regulaminach.

§ 5

1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, funduszy strukturalnych, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów (prawnych opiekunów), sympatyków Szkoły lub słuchaczy, zysków uzyskanych z dzia-łalności gospodarczej.

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady pro-wadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.


Rozdział III. ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 6

1. Organami Szkoły są:

a. Dyrektor Szkoły,

b. Rada Pedagogiczna,

c. Rada Rodziców,

d. Samorząd Uczniowski.

2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami społecznymi Szkoły.

§ 7

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący na okres 5 lat szkolnych. Dy-rektor wyłoniony jest w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursów określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor Szkoły:

a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b. do 15 maja każdego roku szkolnego przygotowuje arkusz organizacyjny Szkoły, a po uzyskaniu opinii związków zawodowych zatwierdza go w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta,

c. kieruje pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących na-uczycielami,

d. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

e. określa na piśmie zakres obowiązków i kompetencji pracowników,

f. przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

g. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracowni-kom Szkoły,

h. występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczy-cieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

i. umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

j. wspiera nauczycieli na drodze ich zawodowego awansu,

k. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem i rodzicem (prawnym opiekunem),

l. sprawuje nadzór pedagogiczny,

m. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

n. dba o jakościowy rozwój Szkoły,

o. opracowuje pięcioletni Program Rozwoju Szkoły, monitorując jego realizację,

p. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-zycznego,

q. przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

r. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

s. dokonuje analizy działalności Szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pe-dagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, wykorzystując opinie nauczycie-li, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), organu prowadzącego i organu nadzo-rującego,

t. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-zacji praktyk pedagogicznych,

u. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,

v. dysponuje środkami określonymi w Planie Finansowym Szkoły i ponosi odpowie-dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

w. jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za majątek Szkoły,

x. organizuje administracyjną ,finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

y. wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów,

3. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Samorządem Uczniow-skim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, ze związkami zawodowymi istniejącymi w Szkole. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów Szkoły w rozwiązywaniu we-wnętrznych konfliktów.

4. W razie nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki według ustalonego harmonogra-mu pełni wyznaczony pracownik.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, realizującym statutowe zadania Szkoły, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a. Dyrektor Szkoły jako jej Przewodniczący,

b. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone jedynie za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, a w szczególności przedstawiciele, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się obligatoryjnie:

a. w związku z klasyfikacją uczniów,

b. zebrania plenarne ? dwa razy w każdym roku szkolnym,

c. zebrania szkoleniowe ? zgodnie z planem WDN lub w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w każdym roku szkolnym.

5. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się na wniosek Dyrektora, organu pro-wadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewod-niczącego Rady Szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

§ 9

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f. delegowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stano-wisko Dyrektora Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a. organizację pracy Szkoły,

b. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c. projekt planu finansowego Szkoły,

d. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

e. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak-tycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Burmistrza Mia-sta o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora.

3. W przypadkach określonych w punkcie 2 organ prowadzący Szkołę lub Dyrektor są zo-bowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów, jeżeli swoim postępowaniem stwarza on sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych osób.

5. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 11

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawują-cy nadzór pedagogiczny Szkoły, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgod-ności z przepisami prawa.

3. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny Szkoły jest ostateczna.

§ 12

1. W zespole szkół działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów liceum ogólnokształcącego oraz liceum profilowanego.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wy-branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wy-bory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczegól-ności:

a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedsta-wicieli rad oddziałowych, określa regulamin.

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opinia-mi we wszystkich sprawach zespołu.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem 7, należy:

a. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego Szkoły obejmujacego wszystkie treści i działa-nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-chowania Zespołu,

c. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzy-ska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.6 pkt.1 lit a lub lit.b, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obo-wiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół, Rada Rodziców może gro-madzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wy-datkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

9. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a. ukończenia Szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

b. przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c. śmierci rodzica,

d. zrzeczenia się członkostwa,

e. utraty prawa wybieralności,

f. braku udziału w pracach Rady Rodziców bez usprawiedliwienia przez trzy kolej-ne spotkania.

§ 13

1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fun-dusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 14

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu równym, taj-nym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski wybiera organy, będące jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dy-rektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczą-cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji mię-dzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintere-sowań,

d. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e. organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wła-snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

f. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

g. występowanie z wnioskiem do Rady Szkoły o udzielenie pomocy materialnej uczniom.

§ 15

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydak-tycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w pkt 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 16

1. Wszystkie organy Szkoły mają prawo do swobodnego działania w ramach określonych Ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Bieżąca wymiana informacji między organami Szkoły o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz działaniach odbywa się na forum Rady Rodziców oraz za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Organa Szkoły obowiązane są do ścisłej współpracy ze sobą, w szczególności przez:

a. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

b. udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w pracach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej na zaproszenie przewodniczących wyżej wymienionych organów.

c. udział zaproszonych przedstawicieli Rady Rodziców na posiedzeniach Rady Pedago-gicznej, podczas których analizowane są problemy dydaktyczno-wychowawcze, fi-nansowe, organizacyjne i personalne.

 


Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecz-nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dyrektor zapoznaje rodziców i uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego ze szczegółowym terminarzem danego roku szkolnego.

§ 18

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-kusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej, na podstawie planów nauczania oraz planu finan-sowego zespołu. Arkusz organizacji zespołu szkół zatwierdza organ prowadzący.

2. Profile nauczania w liceum profilowanym, studium zawodowym ustala dyrektor szkoły w po-rozumieniu z rada pedagogiczną, rada rodziców, organem prowadzącym, organem nadzorują-cym.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-wych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkol-nego.

2. Tworzenie oddziałów w szkole podporządkowane jest przepisom w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 35 uczniów.

4. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

§ 20

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-czych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwier-dzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauki i pracy.

§ 21

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno -wychowawcze prowadzone w syste-mie klasowo lekcyjnym.

2. Zajęcia wychowania fizycznego od klasy I prowadzone są w grupach, oddzielnie chłopcy i dziewczęta.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finan-sowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

§ 22

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pi-semnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli a szkołą wyższą.

§ 23

1. Biblioteka zespołu szkół jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy na-uczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka jest czynna w dniach zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

3. Podstawowe zadania biblioteki zespołu obejmują:

a. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz przysposobienie do samokształcenia;

b. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;

d. udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia;

e. współpraca z nauczycielami w pracy dydaktyczno - wychowawczej;

f. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego;

g. wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecz-nych.

4. Podstawowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a. praca pedagogiczna z czytelnikami ( udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji biblio-tecznych, bibliograficznych, katalogowych, poradnictwo w wyborze lektury;

b. realizacja zajęć przysposobienia informacyjno-czytelniczego w rocznym wymiarze 2 godzin we wszystkich klasach;

c. prace organizacyjne (gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów, selekcja, konserwacja zbiorów, organizacja warsztatu informacyjnego, prowadzenie statystyki dziennej, planowa-nie i sprawozdawczość);

d. współpraca z nauczycielami, rodzicami, placówkami kulturalnymi, instytucjami wycho-wawczymi.

5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki zespołu ustala regulamin biblioteki szkolnej i czy-telni zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

§ 24

1. Celem działalności świetlicy jest:

a. zapewnienie młodzieży dojeżdżającej przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prze-bywania w świetlicy;

b. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

c. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

d. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§ 25

1. Do realizacji celów statutowych Szkoły dysponuje bazą, w skład, której wchodzą:

a. pomieszczenia do nauki;

b. pracownie przedmiotowe;

c. dwie pracownie komputerowe;

d. multimedialna sala do nauczania języków obcych;

e. biblioteka;

f. świetlica;

g. dwie małe sale do ćwiczeń gimnastycznych;

h. szatnie;

i. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze;

j. teren z urządzeniami sportowo -rekreacyjnymi;

§ 26

1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust.2

2. W liceach, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edu-kacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

3. Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości, do 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego ro-ku szkolnego.

4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy ko-lejne lata szkolne.

5. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodzi-ców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 


Rozdział V. ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 27

1. Nauczyciel zajmuje się pracą dydaktyczno-wychowawczą.

2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Wykonując swoją pracę nauczyciel powinien:

a. prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wg opracowanego przez siebie planu pracy, uwzględniając w nim wytyczne programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

b. przygotować się do zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym, punktualnie je rozpoczynać i kończyć oraz efektywnie wykorzystywać czas,

c. kierować się w swojej pracy dobrem każdego ucznia, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów, łagodzić zaistniałe wśród uczniów konflikty,

d. traktować sprawy osobiste i światopoglądowe ucznia i jego rodziców lub opiekunów zgodnie z ich wolą,

e. zachować dyskrecję i kulturę w kontaktach międzyludzkich,

f. kontrolować obecności uczniów na swoich zajęciach, dokonywać odpowiednich wpi-sów w dzienniku lekcyjnym oraz dbać o dobre zachowanie się uczniów,

g. współpracować z wychowawcą klasy, informując go o postępach w nauce i posta-wach uczniów i uzgadniać z nim sposoby rozwiązywania problemów wychowaw-czych w klasie,

h. dbać o mienie i porządek w pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia,

i. dbać o powierzone mu mienie Szkoły,

j. aktywnie i harmonijnie współpracować z innymi nauczycielami w zespołach przed-miotowych, nauczycielskich, problemowych (zadaniowych),

k. doskonalić umiejętności dydaktyczne, podnosić poziom swojej wiedzy, dbać o efek-tywność swojej pracy,

l. prezentować wysoki poziom kultury osobistej, będąc przykładem postępowania dla uczniów, nie wzniecać konfliktów i intryg ani wśród uczniów, ani wśród nauczycieli,

m. dbać o dobre imię Szkoły,

n. przestrzegać tajemnicy służbowej Rady Pedagogicznej oraz rozmów indywidualnych, kierując się dobrem ucznia, jego rodziny i Szkoły,

o. znać Statut Szkoły, regulaminy wewnętrzne i stosować się do zawartych w nich po-stanowień,

4. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków nauczyciel podlega karom przewi-dzianym w Regulaminie Pracy.

5. W przypadku agresywnego i niekulturalnego zachowania rodziców (prawnych opieku-nów) nauczyciel jest zobowiązany przerwać rozmowę i powrócić do niej w obecności świadka (członka Rady Pedagogicznej).

6. Nauczyciele mogą zgłaszać sporne problemy w celu ich rozpatrzenia do Dyrektora Szko-ły lub organu prowadzącego, nadzorującego za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

7. Nauczyciele różnych przedmiotów, prowadzący zajęcia w danym oddziale, tworzą zespół nauczycielski. Do zadań zespołu należy:

a. ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,

b. planowanie i podejmowanie działań w ramach pracy wychowawczej, zgodnie z Pro-gramem Wychowawczym Szkoły,

c. analiza problemów wychowawczych i wspólne poszukiwanie ich rozwiązań,

d. pomoc wychowawcy w ustaleniu odpowiedniej dla ucznia oceny zachowania,

e. dzielenie się spostrzeżeniami na temat wyników nauczania,

f. informowanie o osiągnięciach uczniów, ich zainteresowaniach, działalności pozasz-kolnej,

g. omawianie sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych,

h. projektowanie i organizacja wspólnych przedsięwzięć, np. imprez artystycznych, sportowych, wycieczek dydaktycznych, projektów edukacyjnych itp.

8. Zespół nauczycielski zbiera się zawsze co najmniej miesiąc przed klasyfikacją semestral-ną oraz końcoworoczną, a także ? w razie potrzeby ? na wniosek wychowawcy klasy, na-uczycieli, pedagoga, dyrekcji Szkoły.

9. Zebrania zespołu są protokołowane.

§ 28

1. Podczas zajęć poza Szkołą i w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel ? kierownik wycieczki.

2. Zasady organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek szkolnych.

§ 29

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela wychowawcy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powi-nien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w liceum.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c. otaczanie opieką wychowawczą każdego z uczniów,

d. planowanie różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski.

4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oddziału.

5. Wychowawca, wobec uczniów wymagających indywidualnej opieki, współdziała z ro-dzicami (prawnymi opiekunami), szkolną służbą zdrowia i Dyrektorem.

6. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, włączając ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

7. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze Statutem Szkoły, regulaminami wewnętrznymi, zasadami klasyfikacji oraz stosuje się do zawartych w nich postanowień.

8. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Pe-dagoga szkolnego, Wicedyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych i Dyrektora Szkoły.

9. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z przepi-sami.

10. Wychowawca ma obowiązek prowadzić dokumentację klasową, tzn.:

a. dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku lekcyjnym i kontrolować ich uzupeł-nianie przez nauczycieli,

b. wystawiać arkusze ocen i dokonywać w nich wpisów,

c. zajmować się dokumentami uczniów.

11. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (po zakończeniu każdego semestru) wychowawca ma obowiązek rozliczyć się z prowadzenia dokumentacji klasowej przed Dyrektorem.

12. Na wniosek uczniów lub rodziców Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

§ 30

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wycho-wania i kształcenia młodzieży poprzez:

a. opracowywanie planów wychowawczych oddziału na podstawie Programu Wycho-wawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,

b. omawianie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c. pomoc w organizacji wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych.

2. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji o swoim dziecku oraz porad w sprawach jego wychowania i dalszego kształcenia.

3. Rodzice lub opiekunowie mają prawo otrzymać do wglądu poprawioną pracę pisemną swojego dziecka.

4. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do wyrażania opinii na temat postępów lub niepo-wodzeń w nauce swojego dziecka i przekazywania ich Dyrektorowi Szkoły.

5. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca oddziału ma obowiązek zorganizować przynajmniej cztery razy w roku szkolnym, a są to:

a. dwa zebrania śródokresowe ? informacyjne,

b. dwa zebrania podsumowujące semestry.

6. Wychowawca ma prawo prosić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o indywidualne spotkanie na terenie Szkoły.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) każdego ucznia mają prawo do indywidualnego kontaktu na terenie Szkoły z nauczycielami uczącymi lub z wychowawcą.

8. Rodzice uczniów mogą sporne problemy zgłaszać w celu ich rozpatrzenia do wychowaw-cy, Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 31

1. Ustala się następujący tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) nieprawidłowości w pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy:

a. poinformowanie wychowawcy (przez uczniów lub rodziców) o występujących w klasie niepowodzeniach szkolnych z konkretnego przedmiotu,

b. rozmowa wychowawcy z nauczycielem przedmiotu na temat trudności dydaktyczno-wychowawczych w klasie i sugerowanych przez uczniów lub rodziców przyczynach zaistniałej sytuacji,

c. omówienie przez nauczyciela przedmiotu problemów merytorycznych w zespole przedmiotowym i (lub) nauczycielskim i wspólne poszukiwanie sposobów ich prze-zwyciężenia,

d. przeprowadzenie hospitacji koleżeńskiej przez doświadczonego nauczyciela przed-miotu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu nieprawidłowości dydaktycznych,

e. rozpoznanie przez Dyrektora potrzeb i trudności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów (np.: przy pomocy ankiety, rozmowy z klasą lub poszczególnymi uczniami),

f. poinformowanie o wynikach badań nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, Dyrektora Szkoły nadzór pedagogiczny nad nauczycielem mającym problemy pedagogiczne,

g. przeprowadzenie hospitacji przez Dyrektora, omówienie lekcji pod kątem zgłoszo-nych nieprawidłowości,

h. umożliwienie nauczycielowi pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właści-wych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

i. zasięgnięcie opinii metodyka-doradcy na temat przyczyn trudności dydaktycznych,

j. poinformowanie Rady Pedagogicznej o trudnościach dydaktycznych i podjętych dzia-łaniach,

k. wyrażenie opinii przez Radę Pedagogiczną na temat sytuacji w klasie, a w przypadku podjęcia uchwały o zmianie nauczyciela przedmiotu, wykonanie jej przez Dyrektora Szkoły.

 

 


 

Rozdział VI. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 32

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

a. punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego,

b. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z określonych przedmiotów,

c. punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty.

2. Zasady punktacji:

a. 50% (100 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,

b. 40% (80 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z przeliczenia ocen z j.polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c. 10% (20 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane za osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Punkty za oceny na świadectwie przeliczane są wg wzoru podanego w Zarządzeniu Kuratora Oświaty:

a. celujący - 20 pkt

b. bardzo dobry - 18 pkt

c. dobry - 15 pkt

d. dostateczny - 8 pkt

e. dopuszczający - 2 pkt

4. O przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Do każdego typu klas (w zależności od przedmiotów realizowanych w rozszerzonym za-kresie) będzie ustalona oddzielna punktacja.

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim będą przyjmowani do wybranej przez siebie klasy niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kan-dydatów.

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych następuje po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Szczegóły zasad rekrutacji, terminy składania dokumentów, świadectw i termin ogłosze-nia wyników, tryb odwoławczy od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej opracowywa-ny jest każdego roku szkolnego (na podstawie Rozporządzenia MENiS, Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji) i zawarte są w Regulaminie rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół.

 


 

Rozdział VII. PROGRAM PROFILAKTYKI

§ 33

1. Celem profilaktyki w Szkole jest ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju i reagowa-nie na pojawiające się zagrożenia.

2. Szkoła realizuje Program Profilaktyki, który jest spójny z jej Programem Wychowaw-czym.

3. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki pozwala na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania dojrzałej osobowości, nauczania postaw asertyw-nych w sytuacji zagrożeń, rozumienia norm społecznych oraz umiejętnego ich stosowa-nia.

4. Szkoła tworzy Program Profilaktyki po zdiagnozowaniu potrzeb środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności.

5. Program Profilaktyki, zgodnie z zaleceniem WHO, jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności życiowych:

a. podstawowych dla codziennego życia, tzn. umożliwiających dobre samopoczucie, właściwe relacje z innymi, zachowania sprzyjające zdrowiu,

b. specyficznych, tzn. dotyczących radzenia sobie z zagrożeniami.

6. Program Profilaktyki jest poddawany ewaluacji, doskonalony oraz dostosowywany do zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnej społeczności.

7. Nauczyciele, realizując szkolny Program Profilaktyki, korzystają między innymi z za-twierdzonych przez MENiS programów profilaktycznych.

8. Szkoła współpracuje ze specjalistami w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania programu.

9. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki nad uczniami teren na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły zostaje objęty nadzorem kamer CCTV.

10. Na budynku szkoły umieszcza się tabliczkę informacyjną ?obiekt monitorowany".

11. Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 


 

Rozdział VIII. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

§ 34

1. Celem edukacji szkolnej jest harmonijne realizowanie przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzu-pełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodzi-ców (prawnych opiekunów), zmierzają do tego, aby uczniowie:

a. znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

b. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

c. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywi-dualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem in-nych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

d. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów ży-ciowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

e. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przy-gotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

f. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

g. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

3. Szkoła tworzy Program Wychowawczy po zdiagnozowaniu potrzeb środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności.

4. Program Wychowawczy jest poddawany ewaluacji, doskonalony oraz dostosowywany do zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnej społeczności.

5. Nauczyciele, realizując szkolny Program Wychowawczy, korzystają między innymi z zatwierdzonych przez MENiS programów profilaktycznych.

6. Szkoła współpracuje ze specjalistami w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania programu.

7. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną i konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zapisy z monitoringu zostają wykorzystane w realizacji misji wychowaw-czej szkoły.

8. Program Wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodzi-ców.

 


 

Rozdział IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 35

1. Szkoła zobowiązana jest do poszanowania praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, w tym w szczególności prawa do nauki ukierunkowanej na:

a. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umy-słowych i fizycznych ucznia,

b. rozwijanie w uczniu szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych,

c. rozwijanie w uczniu szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka uczeń, kraju, z którego uczeń po-chodzi, jak i dla innych kultur,

d. przygotowanie ucznia do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia,

e. rozwijanie w uczniu poszanowania środowiska naturalnego.

§ 36

1. Uczeń ma także prawo:

a. do zapoznania się z programem nauczania przewidzianym do realizacji w danym roku szkolnym oraz kryteria oceniania,

b. do zapoznania się wszystkimi regulaminani wewnętrznymi i zarządzeniami dotyczą-cymi uczniów oraz korzystać z zawartych w nich postanowień,

c. znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,

d. być poinformowanym na siedem dni przed planowanym powtórzeniem materiału o jego zakresie i formie,

e. znać ocenę pracy pisemnej i jej uzasadnienie w terminie nie dłuższym niż trzy tygo-dnie od daty napisania,

f. otrzymać poprawioną pracę pisemną (z prawem rodziców lub opiekunów do wglądu w pracę),

w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

g. uzyskać wskazówki dydaktyczne i uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia, jeśli

z powodu dłuższej choroby lub innych uzasadnionych przyczyn uczeń ma trudności

z opanowaniem materiału nauczania,

h. mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych,

i. uczestniczyć w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych organizowanych przez Szkołę,

j. za pośrednictwem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

 • dysponować środkami finansowymi, uzyskanymi z własnej działalności lub z budżetu Rady Rodziców,
 • zgłaszać przedstawicielom Rady Rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz otrzymać informacje o sposobie ich załatwienia,
 • wyrażać opinię w sprawach dotyczących uczniów (nagrody, kary),
 • mieć dostęp do radiowęzła szkolnego,
 • wydawać gazetkę szkolną.

§ 37

1. Uczeń ma obowiązek:

a. dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje; szanować sztandar Szkoły, flagę narodową, godło, hymn narodowy, hymn Unii Europejskiej, zachować właściwą postawę w czasie słuchania hymnów i wpro-wadzania pocztu sztandarowego,

b. uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne regularnie i punktualnie,

c. nie opuszczać zajęć bez porozumienia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu,

d. usprawiedliwiać nieobecności w szkole zgodnie z zasadami i trybem określonym w Statucie Szkoły,

e. wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, doskonalić i pogłębiać swoją wie-dzę, umiejętności,

f. być przygotowanym na każdą lekcję, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej tema-tyki,

g. brać udział we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych,

h. uzupełniać wszystkie zaległości i zaliczać materiał powtórzeniowy w formie ustalonej w WSO,

i. uzupełniać (we własnym zakresie) materiał nauczania w wypadku samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych (niezależnie od konsekwencji wynikających z godzin nieusprawiedliwionych),

j. zapoznać się z bieżącymi zastępstwami i być przygotowanym do przewidzianych za-jęć,

k. postępować zgodnie z zasadami kultury, przeciwdziałać wszelkim przejawom nieod-powiedzialności, przemocy, brutalności i nietolerancji,

l. stwarzać atmosferę życzliwości i pomocy słabszym,

m. znać Statut Szkoły, regulaminy wewnętrzne, w tym Regulamin dyżurów szkolnych,

n. szanować mienie szkolne, dbać o porządek oraz estetyczny wygląd Szkoły i jej oto-czenia.

§ 38

1. Uczniowie mają zagwarantowane prawo swobodnego poruszania się w budynku szkol-nym i na terenie przyszkolnym, jednakże celem zagwarantowania warunków bezpieczne-go pobytu są zobowiązani do:

a. posiadania legitymacji szkolnej,

 


 

Rozdział X. TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

§ 39

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje ze Wy-chowawcą.

3. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytu-acji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powia-damia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

4. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez Dyrektora.

5. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 


 

Rozdział XI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 40

WSO podlega procesowi ciągłej ewaluacji powodowanej:

1. Wypracowywaniem skutecznych metod mobilizujących uczniów do systematycznej pra-cy.

2. Wypracowaniem poczucia obowiązku szkolnego wśród uczniów.

3. Podwyższaniem mobilizacji nauczycieli do systematycznego oceniania postępów i osią-gnięć uczniów.

4. Potrzebą podnoszenia świadomości uczniów oraz nauczycieli o zasadzie obiektywizmu i kryterialności oceny.

5. Realizowaniem zarządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Cele

§ 41

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie ma na celu:

a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e. kształtowanie pożądanych i określonych w programie oddziaływań wychowawczych postaw i zachowań uczniów;

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

g. dostarczenie informacji o skuteczności podejmowanych przez szkołę oddziaływań po-przez porównanie osiągnięć uczniów z określonymi w szkole standardami.

§ 42

1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);

b. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

d. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

2. Ocenianie zachowania obejmuje:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b. postępowanie z godne z dobrem społeczności szkolnej;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g. okazywanie szacunku innym osobom.

Ogólne zasady oceniania

§ 43

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) odnośnie realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania lub o zmianach w stosunku do roku poprzedniego, jeżeli takie nastąpiły.

§ 44

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Spraw-dzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 45

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psycholo-giczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wyma-gania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze spe-cyfiki tych zajęć.

§ 46

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji prze-biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

Klasyfikowanie uczniów

§ 47

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasy-fikacyjnych.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru, tj. ok. 1 tygodnia przed zimowymi feriami; termin ferii wynika z kalendarza roku szkolnego.

3. Podstawą klasyfikowania ucznia z przedmiotu powinny być co najmniej trzy oceny cząst-kowe wystawione cyklicznie, w tym jedna z odpowiedzi ustnej.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne obejmuje osiągnięcia i podsumowuje pracę w I i II seme-strze roku szkolnego.

5. Klasyfikownie, o którym mowa w ust.2 i 3, przeprowadza nauczyciel na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej; w uzasadnionych wypadkach wysta-wia oceny najpóźniej na 3 dni przed wymienionym posiedzeniem.

6. W terminie określonym w ust. 5 nauczyciel powiadamia uczniów o przewidywanych oce-nach klasyfikacyjnych, zobowiązując tym samym do przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom).

7. O przewidywanej dla ucznia semestralnej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej na-uczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 2 tygo-dnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w formie ustalonej przez dyrektora lub wychowawcę.

§ 48

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

§ 49

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali:

a. stopień celujący - cel - 6;

b. stopień bardzo dobry - bdb - 5;

c. stopień dobry - db - 4;

d. stopień dostateczny - dst - 3;

e. stopień dopuszczający - dop - 2;

f. stopień niedostateczny - ndst - 1.

2. Ocenianie wymienione w ust.1 przeprowadza się według następujących kryteriów:

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwią-zywaniu problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające po-za program nauczania danej klasy

lub

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach spor-towych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regio-nalnym lub krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, po-trafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i pro-blemów w nowych sytuacjach;

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem naucza-nia w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania za-warte w podstawie programowej;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, roz-wiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, przeprowadza typowe analizy i wnioskowania;

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie pro-gramowej;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stop-niu trudności;

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności.

Zasady organizacji sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

§ 50

1. Bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z po-szczególnych przedmiotów dotyczy materiału obejmującego nie więcej jak trzech jedno-stek lekcyjnych. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówek).

Wypowiedź pisemna powinna być poprawiona i oceniona w ciągu tygodnia.

2. Cykliczne sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po zakoń-czeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych:

a. prace tego typu zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowaniem ter-minu ich przeprowadzenia w dzienniku lekcyjnym; ustalony termin nie powinien pod-legać zmianie;

b. w ciągu dnia powinna być tylko jedna tego typu praca, a w ciągu tygodnia co najwy-żej trzy, z zastrzeżeniem postanowień opisanych w §58;

c. uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzania pracy kontrolnej piszą ją w terminie ustalonym przez nauczyciela;

d. prace powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni i zwrócone do wglądu uczniom; prace winny być udostępniane do wglądu rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela

e. uczeń ma prawo do poprawienia prac klasowych i sprawdzianów, z których otrzymał ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy; w przypadku innych ocen zasady te określa nauczyciel.

3. Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po odda-niu uczniom pracy poprzedniej.

4. Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela.

5. Ocena sprawdzianów powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej razem z zadaniami sprawdzianu:

a. należy przyjąć następujące kryteria procentowe:

zakres procentowy stopień

poniżej 40% niedostateczny

41% - 50% dopuszczający

51% - 70% dostateczny

71% - 87% dobry

88% - 95% bardzo dobry

powyżej 95% celujący

b. zadanie pozwalające zdobyć ocenę celującą może być wskazane oddzielnie.

§ 51

1. Dniami wolnymi od sprawdzania wiadomości są:

a. Dzień Patrona. Ponieważ dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych, prawo to przecho-dzi na dzień wyznaczony jako dzień obchodów tego święta w szkole;

b. Dzień Samorządności 1 kwietnia.

2. Zwolnienia z odpytywania lub innej formy bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejęt-ności w danym dniu, może dokonać nauczyciel przedmiotu; dokonuje tego według reguł ustalonych na swoich lekcjach i robi to w wyjątkowych sytuacjach.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 52

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-min klasyfikacyjny.

3. Uczeń nie klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych może wystąpić do rady pe-dagogicznej o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny, z co najwyżej dwóch przed-miotów. Niewyrażenie zgody na egzamin przez radę lub negatywny wynik tego egzaminu jest równoznaczny ze skreśleniem ucznia z listy uczniów liceum.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepi-sów indywidualny tok lub program nauki.

5. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w takiej formie jak egzamin poprawkowy opisany w §54, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

Promowanie ucznia, egzamin poprawkowy.

§ 53

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć eduka-cyjnych określonych w szkolnym programie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końco-woroczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

§ 54

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jed-nych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypad-kach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor liceum - jako przewodniczący komisji;

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komi-sji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (Załącznik A - eg-zamin klasyfikacyjny, Załącznik B - egzamin poprawkowy). Do protokołu załącza się pi-semną pracę ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji lub ukończenia szkoły.

Komisyjne Sprawdzenie Wiadomości

§ 55

1. W szkole, w celu dyscyplinowania uczniów do obowiązku szkolnego, wprowadzony zo-staje tryb Komisyjnego Sprawdzania Wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmio-tów, z wyjątkiem wychowania fizycznego w przypadku przekroczenia 100 godzin nie-obecności w semestrze.

2. Termin liczenia godzin nieobecności ustala się:

a. w I semestrze: od początku roku szkolnego do dnia ustalonego, jako dzień na 2 tygo-dnie przed radą klasyfikacyjną kończącą I-y semestr;

b. w II semestrze: od następnego dnia, po ustalonym w pkt 1, do dnia ustalonego, jako dzień na 2 tygodnie przed końcową radą klasyfikacyjną;

3. Terminy Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości zostają ustalone w dniu, o którym mo-wa w ust.2 pkt 1 i 2, tak, aby uczeń w jednym dniu nie zdawał więcej niż dwóch spraw-dzianów.

4. Jeżeli nauczyciel danego przedmiotu ma podstawy do wystawienia oceny niedostatecznej, to Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości się nie przeprowadza.

5. Jeżeli pomimo wspomnianej absencji ucznia, nauczyciel ma podstawy do wystawienia oceny pozytywnej, jest zobowiązany do przeprowadzenia Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości i wzięcia pod uwagę wyniku tego sprawdzianu przy klasyfikacji kończącej semestr lub rok szkolny. Stopień trudności przygotowanych zadań odpowiada poziomowi oceny jaką nauczyciel może postawić na zakończenie semestru lub roku szkolnego.

6. Zaleca się, aby podczas sprawdzianu obecny był dyrektor lub wychowawca jako prze-wodniczący komisji oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Zasadniczo Komisyjne Sprawdzenie Wiadomości jest formą pisemnego sprawdzianu, ale w uzasadnionych przypadkach może być rozszerzone o część ustną.

8. Wynik sprawdzenia wiadomości jest odnotowany w dzienniku kolorem czerwonym z wykrzyknikiem.

9. Tryb ten stosuje się, aby wyeliminować absencje uczniów w szkole z błahych powodów. Ma na celu wyrobienie poczucia świadomości, że najważniejszym obowiązkiem ucznia jest uczęszczanie na lekcje, a inne sprawy załatwia się w dni wolne od zajęć.

10. Każdorazowo sprawę ucznia, który kwalifikuje się do Komisyjnego Sprawdzenia Wia-domości rozpatruje rada pedagogiczna. W przypadku, gdy ilość godzin nieobecności, określona w ust. 1, została przekroczona z przyczyn obiektywnych (np. leczenie szpitalne, ciągła długotrwała choroba, itp.), a uczeń uzupełnił zaległości, rada odstępuje od procedu-ry Komisyjnego Sprawdzenia Wiadomości.

Zasady usprawiedliwień i zwolnień

§ 56

1. W przypadku losowej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany zaraz po powrocie do szkoły dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy. Najpóźniej powinien to zrobić na najbliższej lekcji wychowawczej.

2. .Jeżeli uczeń wie, że z określonych powodów nie będzie mógł przyjść do szkoły w okre-ślonym dniu lub dniach, informuje wychowawcę lub dostarcza usprawiedliwienie przed zaistniałym zdarzeniem.

3. Formę usprawiedliwienia ustala wychowawca z rodzicami.

§ 57

1. Jeżeli uczeń spóźnił się na lekcję (na część lub całość), to jest zobowiązany usprawiedli-wić się u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot oraz wychowawcy.

2. Jeżeli uczeń zwalnia się z jednej lekcji w ciągu dnia (z całej lub jej części), uzgadnia to z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.

3. Jeżeli uczeń zwalnia się z kilku lekcji w danym dniu, to uzgadnia sprawę z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, chyba, że wychowawca zadecyduje inaczej.

Ocena zachowania

§ 58

Postanowienia wstępne.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, na-uczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wenątrzszkolne ma na celu informowanie ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

3. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej,

c) ukończenie szkoły.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-chowania.

6. Ocena zachowania ma znaczenie motywacyjne dla samych uczniów.

7. Semestralna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) pokazywanie szacunku innym osobom.

Kryteria wystawiania oceny zachowania

§ 59

1. Zachowanie WZOROWE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) dzięki systematyczności i pracowitości osiąga wyniki w nauce na miarę swoich moż-liwości,

b) jest uczestnikiem, laureatem bądź finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych (zwłaszcza wyższych szczebli),

c) w sposób odpowiedzialny, terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków,

d) szanuje mienie szkolne, kolegów,

e) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

f) wzorowo uczęszcza na lekcje, jest punktualny i obowiązkowy,

g) bierze czynny udział w życiu pozaszkolnym w obszarze edukacji.

Aktywność społeczna

a) inspiruje i organizuje prace użyteczne na rzecz klasy, szkoły, najbliższego środowiska, bądź zachęcony do pracy podejmuje ją ze zrozumieniem i wzorowo realizuje,

b) jest organizatorem lub współorganizatorem działań zespołu klasowego,

c) bierze czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego,

d) jest współorganizatorem i uczestnikiem akcji charytatywnych, społecznych w środo-wisku,

e) współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Kultura osobista

a. w każdej sytuacji potrafi właściwie się zachować,

b. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

c. stanowi wzór do naśladowania w zakresie wyglądu zewnętrznego, kultury słowa, tak-tu,

d. nie posiada nałogów,

e. pozytywnie wpływa na kolegów,

f. jest organizatorem i współorganizatorem życia kulturalnego w klasie, szkole, inspiruje współpracę ze środowiskiem kulturalnym miasta, bądź aktywnie w nim działa,

g. strój dowolny lecz schludny ? bez ekstrawagancji ? dotyczy to również makijażu i fry-zury,

h. wywiera pozytywny wpływ na kolegów,

i. dba o honor i tradycje szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 3 godz. nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze.

2. Zachowanie BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) dzięki systematycznej pracy osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

b) wzorowo uczęszcza na zajęcia lekcyjne, aktywnie w nich uczestniczy,

c) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d) wywiera pozytywny wpływ na kolegów w zakresie stosunku do obowiązku nauki,

e) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych.

Aktywność społeczna

a. chętnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, bądź środowiska,

b. bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zobowiązań poza dydaktycznych,

c. stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły,

d. uczestniczy w propozycjach szkoły poza nią ( kino, teatr, domy kultury).

Kultura osobista

a. w swoim postępowaniu kieruje się uczciwością, potrafi reagować na przejawy zła w swoim otoczeniu i w szkole,

b. dba o własny wygląd estetyczny, o ład i porządek otoczenia,

c. wywiera pozytywny wpływ na kolegów,

d. dba i dobre imię szkoły,

e. cechuje się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa, taktem w postępowaniu,

f. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

g. stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 6 godz. nieusprawiedliwione i 5 spóźnień w semestrze.

3. ZACHOWANIE DOBRE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwie-nia,

b) uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych,

c) podporządkowuje się wymogom zawartym w Regulaminie Uczniowskim,

d) dba o mienie szkoły, koleżanek i kolegów, dzięki systematycznej pracy osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

e) w miarę systematycznie wywiązuje się z zadań edukacyjnych.

Aktywność społeczna

a. dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę lub klasę,

b. zgodnie współpracuje z zespołem klasowym,

c. podejmuje prace na rzecz klasy lub szkoły, czuje się współodpowiedzialny za wyniki tej pracy.

d. pracuje na rzecz środowiska (PCK, TPD, itp.).

Kultura osobista

a. zachowuje właściwą postawę w szkole i poza nią, nie naraża na szwank imienia szko-ły,

b. dba o kulturę słowa, jest taktowny,

c. okazuje szacunek pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,

d. dba o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 9 godz. nieusprawiedliwionych i 7 spóźnień w semestrze.

4. ZACHOWANIE POPRAWNE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) osiąga pozytywne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,

b) systematycznie uczęszcza na lekcje,

c) uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych,

d) podporządkowuje się wymogom zawartym w Regulaminie Uczniowskim,

e) dba o mienie szkolne, w miarę systematycznie wywiązuje się z zadań nakładanych przez nauczycieli przedmiotowców.

Aktywność społeczna

a. poprawnie wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę lub zespół klaso-wy,

b. podejmuje prace na rzecz szkoły lub klasy lecz bez zbytniego entuzjazmu,

c. nie zawsze uczestniczy w zadaniach poza szkolnych.

Kultura osobista

a. zachowuje właściwą postawę w szkole i poza nią,

b. wykazuje się dbałością o kulturę słowa oraz o estetykę swojego wyglądu zewnętrzne-go,

c. stara się przestrzegać zasad ładu i porządku, nie narusza godności innych.

Uwagi uzupełniające

a. dopuszcza się 12 godz. nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień w semestrze.

5. ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości ? w wyniku braku systematyczno-ści w pracy, lenistwa i ogólnie lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,

b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, w tym również pojedyncze lekcje,

c) pomimo upomnień wychowawcy jest niepunktualny ? spóźnia się na lekcje,

d) nie podporządkowuje się obowiązkom zawartym w Regulaminie uczniowskim,

e) lekceważy polecenia wychowawcy, nauczycieli uczących oraz innych pracowników szkoły,

f) ucieka się do oszustwa, kłamie, nie dotrzymuje słowa, łamie przyrzeczenia, również te złożone z własnej inicjatywy,

g) nie dba lub wręcz złośliwie niszczy mienie szkoły, koleżanek i kolegów.

Aktywność społeczna

a. sporadycznie uczestniczy w pracach zespołu klasowego,

b. podjęte prace wykonuje pod presją nauczyciela lub kolegów, bądź świadomie od tych prac uchyla się,

c. nie współpracuje z zespołem klasowym (w tym z wychowawcą), nie czuje się za wy-niki tej pracy odpowiedzialny, wręcz przeciwnie ? stara się ją utrudnić.

Kultura osobista

a. sporadycznie zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza nią,

b. zdarza się używać słów powszechnie uznanych za wulgarne,

c. sporadycznie dopuszcza się przemocy fizycznej,

d. nie dba o sprzęt, pomoce naukowe szkoły.

Uwagi uzupełniające

a. przekroczenie limitu 25 godz. nieusprawiedliwionych i 12 spóźnień obniża ocenę do nagannej (dodatkowo przy niespełnieniu pozostałych kryteriów oceny).

6. ZACHOWANIE NAGANNE

Stosunek do obowiązku szkolnego

a) uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości ze względu na lenistwo, brak systematyczności w pracy, nierzetelność lekceważenie obowiązku szkolnego,

b) wywiera negatywny wpływ na kolegów ? opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, na-kłania do opuszczania zajęć kolegów,

c) nagminnie lekceważy obowiązki zawarte w Regulaminie Uczniowskim,

d) fałszuje podpisy (usprawiedliwienia), kłamie i oszukuje nauczycieli,

e) uzyskuje oceny negatywne, które nie są adekwatne do możliwości ucznia.

Aktywność społeczna

a. nie uczestniczy w jakichkolwiek zadaniach klasowych i szkolnych, ma do nich stosu-nek lekceważący, ignoruje wszelkie polecenia wychowawcy, bądź nauczycieli uczą-cych,

b. nie bierze udziału w żadnych propozycjach szkoły poza nią.

Kultura osobista

a. arogancko zachowuje się w szkole i poza nią,

b. dopuszcza się kradzieży,

c. pije alkohol, pośredniczy, rozprowadza lub zażywa narkotyki i inne środki odurzające (nawet sporadycznie),

d. świadomie i złośliwie niszczy mienie szkoły,

e. utrudnia pracę nauczycielom i kolegom,

f. nie reaguje na uwagi nauczycieli i rodziców,

g. świadomie łamie normy współżycia, krzywdzi słowem i czynem innych,

h. świadomie i celowo zakłóca ład i porządek,

i. nieobecności w szkole wynikają z wagarów całodniowych lub pojedynczych lekcji.

Postanowienia końcowe.

§ 60

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po za-sięgnięciu opinii nauczycieli uczących dana klasę oraz ocenianego ucznia.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

6. Wychowawca może zmienić (podwyższyć lub obniżyć) przewidywaną, a nawet ustaloną ocenę zachowania po przeanalizowaniu zdarzeń, które zaistniały w okresie miesiąca po-przedzającego klasyfikacyjną radę pedagogiczną i nie mogły być uwzględnione przy usta-laniu oceny.

7. Wychowawca klasy, który dokonuje zmiany oceny jest zobowiązany poinformować radę pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym o podjętej decyzji.

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z przyjętym trybem postępowa-nia jest ostateczna.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10. Tryb odwołania się od rocznej oceny zachowania:

a. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dy-daktyczno - wychowawczych zgłaszają zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

b. dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowa-nia w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby gło-sów decyduje głos przewodniczącego komisji,

c. w skład w/w komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierowni-cze ? jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.

d. ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny,

e. ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

f. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

g. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

h. dyrektor szkoły udziela odpowiedzi pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od posiedzenia komisji,

11. Na ocenę zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, które zaistniały poza szkołą, jeśli zo-stały zgłoszone i udokumentowane przez osoby (instytucje) spoza szkoły.

12. Opinie o zachowaniu uczniów powinny być wyrażone na bieżąco, a nie dopiero na konfe-rencji klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

13. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń:

a. kradzież,

b. stan wskazujący na spożycie alkoholu,

c. pośredniczenie, rozprowadzanie narkotyków,

d. stan wskazujący na zażycie narkotyków podczas pobytu w szkole oraz na imprezach przez nią organizowanych

e. dewastacja mienia powodująca trwałe straty materialne,

f. dezorganizacja pracy szkoły,

uczniowi można wystawić ocenę naganną, również wtedy, gdy był on pod innymi wzglę-dami wzorowy.

14. Czynniki mające wpływ na ocenę zachowania za frekwencję:

a. nieobecność nieusprawiedliwiona (w tym usprawiedliwiona po upływie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności),

b. nieobecności na pojedynczych lekcjach,

c. spóźnianie się na lekcje (oprócz spóźnień uzasadnionych na 1 lekcję uczniów dojeż-dżających spoza Łaszczowa),

d. powtarzające się nieobecności na wybranych zajęciach lub w dniach zaplanowanych sprawdzianami lub lekcji powtórzeniowych.

15. Spóźnienia na lekcje powyżej 20 min. uznaje się za godzinę nieobecną.

16. Trzy spóźnienia nieuzasadnione równoważne są 1 godzinie nieusprawiedliwionej.

17. Wychowawca nie ma obowiązku honorowania usprawiedliwień dostarczonych po upły-wie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności. Nieobecności te będą traktowane jako nie-usprawiedliwione.

18. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole pozostaje obowiązkiem rodziców.

19. W przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości wychowawca klasy lub pedagog mają prawo porozumieć się z rodzicami ucznia.

20. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni po-informować o tym szkołę.

21. Nie przystąpienie ucznia do egzaminu:

a. klasyfikacyjnego,

b. poprawkowego,

może być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego złożonego u dyrektora szkoły.

22. Uczeń uzyskuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli z obowiązku zajęć edukacyjnych uzy-skał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

23. Zasady oceniania matury określają odrębne przepisy.

24. W przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub klasyfikacyjnej z zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen stosu-je się postępowanie zgodne z §17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi-kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 


 

Rozdział XII. SYSTEM NAGRADZANIA UCZNIÓW

§ 61

1. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poszczególnych poziomach klas, pod-czas uroczystości zakończenia roku szkolnego mogą zostać wyróżnieni:

a. nagrodą książkową lub rzeczową,

b. listem pochwalnym,

c. stypendium Ministra Edukacji Narodowej,

d. stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2. Wybitni sportowcy, finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych oraz uczniowie, którzy włączyli się w życie Szkoły (np. praca w Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły), mogą zostać wyróżnieni:

a. dyplomem,

b. medalem,

c. listem pochwalnym,

d. nagrodą książkową lub rzeczową.

3. Osiągnięcia uczniów Szkoły prezentowane są w gablotach na korytarzu Szkoły oraz w kronice szkolnej.

 


 

Rozdział XIII. SYSTEM POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO

§ 62

1. Postępowanie wychowawcze w stosunku do uczniów nie przestrzegających Statutu Szko-ły i regulaminów wewnętrznych odbywa się w ramach systemu interwencji wychowaw-czej, poprzez:

a. przeprowadzenie rozmowy z uczniem przez wychowawcę lub nauczyciela na temat niepożądanego zachowania, której celem ma być zmiana postawy wychowanka. Uczeń sam winien określić, w jaki sposób można naprawić wyrządzone przez siebie szkody (materialne lub moralne). Jeśli tego nie potrafi, wychowawca lub nauczyciel wskazuje sposób zadośćuczynienia lub poprawy postępowania,

b. poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o problemach wychowaw-czych (jeżeli zachowanie ucznia nie ulega zmianie) w czasie zaplanowanych spotkań lub w terminie ustalonym przez wychowawcę (nauczyciela przedmiotu),

c. przeprowadzenie rozmowy z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) przez wychowawcę w obecności Dyrektora (komisja wychowawcza); w czasie spo-tkania omówiony jest problem zachowania ucznia i sposoby jego poprawy, członko-wie komisji udzielają uczniowi upomnienia oraz ostrzegają o grożących mu sank-cjach,

d. zawieszenie ucznia w prawie do udziału w wycieczce klasowej lub innych nadobo-wiązkowych formach zajęć organizowanych przez szkołę np. wymiana zagraniczna, zabawa itp.; decyzję podejmuje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy,

e. rozmowa Dyrektora Szkoły z uczniem w obecności rodzica (prawnego opiekuna), Wychowawcy klasy oraz:

 • udzielenie uczniowi nagany,
 • przypomnienie uczniowi o grożących sankcjach.

2. Postępowanie wychowawczego w stosunku do uczniów powodujących szczególne wy-kroczenia lub w sytuacji, gdy interwencji wychowawcza nie odniosła skutku polega na zwołaniu przez Dyrektora nadzwyczajnej konferencji Rady Pedagogicznej celem:

a. zapoznania Rady z dokumentacją dotychczasowej pracy wychowawczej,

b. wystąpienie wychowawcy ucznia,

c. wyrażenie opinii przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego,

d. kwalifikacja czynu na podstawie zebranej dokumentacji,

e. uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie:

 • zakończenia czynności wychowawczych na etapie udzielonej uczniowi kary,
 • upoważnienia Dyrektora do skreślenie z Listy Uczniów Szkoły, który na podsta-wie uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z Listy Uczniów Szkoły.

§ 63

1. Przypadki, w których można skreślić ucznia z Listy Uczniów Szkoły z pominięciem pro-cedurę interwencji wychowawczej i postępowania wychowawczego, to:

a. stosowanie przemocy fizycznej i agresji słownej w stosunku do innych osób,

b. posiadanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, ich rozpowszech-nianie, spożywanie oraz nakłanianie innych osób do ich użycia podczas pobytu w Szkole i na imprezach szkolnych,

c. kradzieże i akty wandalizmu,

d. fałszerstwa i oszustwa,

e. dopuszczanie się wykroczenia podlegającego ściganiu w trybie karnym,

f. dezorganizacja pracy Szkoły.

§ 64

1. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w dzienniku.

2. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły należy odno-tować w arkuszu ocen, wręczyć rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie i zawiadomić organ nadzorujący Szkołę.

3. Od zastosowanej wobec ucznia kary przysługuje mu lub jego rodzicom (prawnym opie-kunom) prawo złożenia na piśmie odwołania:

a. do Dyrektora Szkoły w terminie trzech dni w przypadku upomnienia udzielonego mu przez komisję wychowawczą,

b. do organu nadzorującego w terminie trzech dni w przypadku nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły,

c. do organu nadzorującego w terminie czternastu dni w przypadku decyzji Dyrektora o skreśleniu z Listy Uczniów Szkoły.

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania wyżej wymienione decyzje nie ulegają wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje ich wykonanie do czasu rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy.

5. W przypadku wniesienia odwołania do organu nadzorującego jego decyzja w sprawie jest ostateczna.

 


 

Rozdział XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych działają następujące związki zawodowe:

a. koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność",

b. ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych używa następujących pieczęci urzędowych:

a) ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

W ŁASZCZOWIE

22-650 ŁASZCZÓW, ul. Chopina8

tel. (084) 661-10-33

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c)  pieczęci małej, okrągłej o treści:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

Liceum Ogólnokształcące o treści:

a) pieczęci podłużnej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

w Łaszczowie

tel. (084) 66 11 033, 6611 035

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c) pieczęci małej, okrągłej o treści:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

Liceum profilowane o treści:

a) pieczęci podłużnej o treści:

LICEUM PROFILOWANE

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Starowieyskiego

w Łaszczowie

tel. (084) 66 11 033, 6611 035

REGON 951150884 NIP 921-18-02-681

 

b) pieczęci dużej, okrągłej o treści:

LICEUM PROFILOWEANIE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

c) pieczęci małej, okrągłej o treści:

LICEUM PROFILOWANE WZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO

W ŁASZCZOWIE

opatrzonej Godłem Państwa.

 

3. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:

a. dzienniki lekcyjne,

b. dzienniki zajęć pozaszkolnych,

c. arkusze ocen uczniów,

d. protokoły egzaminów maturalnych abiturientów,

e. zeszyt protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

f. dokumentację z działalności prowadzonej przez Radę Rodziców,

g. Księgę Uczniów.

§ 66

1. Statut Szkoły może być zmieniony na wniosek jednej trzeciej członków Rady Pedago-gicznej lub Rady Rodziców. Uchwała o zmianie Statutu zapada zwykłą większością gło-sów w obecności dwóch trzecich członków Rady Rodziców.

2. Regulaminy wewnętrzne organów Szkoły muszą być zgodne z postanowieniami Statutu.

§ 67

Ujednolicony tekst Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uchwalony w dniu 25 lutego 2011 roku, wchodzi w życie z dniem 11 marca.