Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

LISTA LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Egzamin Maturalny od Maja 2009 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz.992), dyrektor Centrali Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:

Na poziomie podstawowym

1. LITERATURA POLSKA

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski ? fraszki, pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy
 • Daniel Naborowski ? wybór wierszy
 • Wacław Potocki ? wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki ? bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz- Romantyczność
 • Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz- Dziady cz.III
 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III, sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński Nie Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz- wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki- wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid- wybór wierszy
 • -Bolesław Prus- Lalka
 • Eliza Orzeszkowa- Nad Niemnem- fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa- Gloria victis
 • Maria Konopnicka- Mendel Gdański
 • Bolesław Prus- Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz- Potop
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer- wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz- wybór wierszy
 • Leopold Staff- wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański- Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont- Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski- Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski- Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz- Ferdydurke- rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska- Granica
 • Tadeusz Borowski- Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Maria, U nas, w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling- Gruziński- Inny świat
 • Bolesław Leśmian- wybór wierszy
 • Julian Tuwim- wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska- wybór wierszy
 • Czesław Miłosz- wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński- wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz- wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert- wybór wierszy
 • Miron Białoszewski- wybór wierszy
 • Wisława Szymborska- wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak- wybór wierszy
 • Jan Twardowski- wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek- Tango
 • Hanna Krall- Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA

 • Sofokles- Król Edyp
 • Horacy- wybór wierszy
 • William Szekspir- Makbet
 • Molier- Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe- Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski- Zbrodnia i Kara
 • Joseph Conrad- Jądro Ciemności
 • Albert Camus- Dżuma

na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. LITERATURA POLSKA

 • Jan Kochanowski- Treny
 • Juliusz Słowacki- Kordian
 • Witold Gombrowicz- Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa- Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz- Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

 • Dante- Boska Komedia- fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe- Faust- część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka- Proces
 • Michaił Bułhakow- Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

 

ZAMIERZENIA PRACY BIBLIOTEKI NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZSP w Łaszczowie

 

 

DZIAŁY PRACY

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

TERMIN

 

PRACA PEDAGOGICZNA

 

Kształcenie użytkowników informacji

 

Lekcje biblioteczne na temat wydawnictw pedagogicznych, bibl. oraz lektur.

- wystawy, konkursy, imprezy biblioteczne,

Pracownik biblioteki

Cały rok

Kształtowanie informacji czytelniczej i uczenie aktywnego odbioru dóbr kultury

Prowadzenie różnych form pracy pedagogicznej tj. konkursy czytelnicze.

Przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych,

Pracownik biblioteki

Cały rok

Wystawa ciekawych książek, konkursy i wystawy czytelnicze,

Przygotowanie wystawy z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, życie i twórczośc Fryderyka Chopina.

Pracownik biblioteki

Styczeń maj

Działania wychowawczo-opiekuńcze

Opieka wychowawcza w czasie wycieczek bibliotecznych, gromadzenie materiałów na temat patrona szkoły,

Pracownik biblioteki

Cały rok

Praca na rzecz nauczycieli

Wykaz bibliograficzny nowych nabytków, udostępnienie programów informacyjnych, współpraca z nauczycielami i praca na rzecz szkoły, aktywny udział w szkoleniach. Zapoznanie z księgozbiorem ogólno-pedagogicznym.

Pracownik biblioteki

Cały rok

Samokształcenie i doskonalenia zawodowe

Programy komputerowe,

Pracownik biblioteki

Cały rok

Praca nad zbiorami bibliotecznymi

Gromadzenie zbiorów

Zakup potrzebnych lektur, książek metodycznych, podręczników ze środków przyznanych przez

dyrektora szkoły.

Pracownik biblioteki

Cały rok szkolny

Ewidencja zbiorów

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgodnienie z księgowością stanu ilościowego i finansowego

Pracownik biblioteki

Cały rok

Konserwacje i zabezpieczenie zbiorów

Znakowanie, kodowanie, selekcjonowanie książek do oprawy

Pracownik biblioteki

Czerwiec

Udostępnienie zbiorów

Wypożyczanie, udostępnianie książek,

Zakładanie kart czytelniczych, sporządzenie statystyki semestralnej i rocznej.

Egzekwowanie zwrotów

Pracownik biblioteki

Cały rok

Działalność informacyjna biblioteki

Doskonalenie warsztatu informacji,

Udzielanie informacji bibliotecznej, korzystanie z Internetu, sporządzanie bibliografii tematycznej, promocja biblioteki na stronach internetowych.

Pracownik biblioteki

Cały rok

Prace analityczne

Programy i regulaminy

Opracowanie projektu biblioteki CIM

Pracownik biblioteki

Cały rok

Czytelnictwo

Analiza stanu czytelnictwa

Pracownik biblioteki

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace organizacyjno-techniczne.

Organizacja

Praca z aktywem bibliotecznym

Plan roczny, oferta dla uczniów, nauczycieli.

Powołanie aktywu bibliotecznego, szkolenie w sprawie zasad pracy w bibliotece.

Pracownik biblioteki

Wrzesień

październik

Administracja

Dokumentowanie pracy biblioteki-kopie faktury, opracowanie planu finansowego, prowadzenie dziennika pracy biblioteki, sprawozdania półroczne i roczne.

Pracownik biblioteki

Cały rok

Sprawy techniczne

Nadzór nad sprzętem znajdujący się w bibliotece,

Układanie książek i lektur wg ustalonych działów, zmiana dekoracji w bibliotece.

Pracownik biblioteki

Cały rok

Komputeryzacja biblioteki

Modernizacja sprzętu, zakup drukarki, programów komputerowych

Kształcenie i doskonalenie umiejętności korzystania z komputera

Pracownik biblioteki

Cały rok